اثرات انجماد شيشه ای به روش کرايوتاپ بر ميزان زنده ماندن و آپوپتوزيس در تخمک های موش سوری

Iranian Biomedical Journal

Volume 17 - Number 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: انجماد تخمک يکی از مهمترين مباحث در زمينه تکنيک های کمک باروری(ART) به شمار می رود. نتايج حاصل از مطالعات قبلی مبنی بر اثرات انجماد بر روی ميزان زنده ماندن و آپوپتوزيس متفاوت به نظر می رسد. با توجه به اهميت انجماد تخمک در کلينيک، در مطالعه حاضر اثرات انجماد شيشه ای به روش کرايوتاپ بر ميزان زنده ماندن و آپوپتوزيس در تخمک های موش سوری مورد بررسی قرار گرفته است. روش کار: 200 تخمک GV و 200 تخمک MII موش سوری از نژاد NMRI به ترتيب از تخمدان و لوله رحم بدست آمد. تخمک های گروه GV و MII هر کدام مجددا به 2 گروه کنترل و انجمادی تقسيم شدند. تخمک ها ی گروه های انجمادی به مدت يک ماه با استفاده از کرايوتاپ در محيط Origio منجمد شدند. ميزان زنده ماندن تخمک ها بعد از 2 ساعت انکوباسيون مورد ارزيابی قرار گرفت. ميزان زنده ماندن و آپوپتوزيس تخمک ها در گروههای مورد مطالعه پس از رنگ آميزی با تکنيک TUNEL با استفاده از آزمون Chi-Square Test مورد مقايسه قرار گرفتند. يافته ها: نتايج نشان داد که در ميزان زنده ماندن تخمک های مرحله( GV (%93 و( MII (%88 پس از انجماد و ذوب نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد(005/ 0> p).اگر چه ميزان آپوپتوز تخمک های مرحله GV پس از انجماد و ذوب نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری نبود ولی ميزان آپوپتوز تخمک های MII بين گروه های انجمادی و کنترل تفاوت معنی داری بود (005/ 0> p).همچنين نتايج نشان داد که در ميزان آپوپتوز بين تخمک های مرحله GV و تخمک های MII پس از انجماد و ذوب تفاوت معنی داری وجود دارد دارد (005/ 0> p). نتيجه گيری: اين مطالعه نشان داد انجماد شيشه ای باعث آسيب تخمک ها با کاهش ميزان زنده ماندن وافزايش آپوپتوز تخمک ها می شود.

The Effect of Vitrification on Mouse Oocytes Apoptosis by Cryotop Method
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Oocyte cryopreservation is one of the most important topics in the field of assisted reproductive technology to preserve women fertility, but relationship between cryopreservation and apoptosis is still a matter of debate. The present study was aimed to investigate the effects of vitrification on apoptosis in mouse oocytes by Cryotop method. Method: A total of 200 germinal vesicle (GV) and 200 metaphase II (MII) oocytes were obtained from ovaries and fallopian tubes of NMRI mice, respectively and divided into control and experimental groups. Oocytes in experimental group were vitrified by Cryotop using vitrification medium and were kept in liquid nitrogen for one month. The survival rate of oocytes was evaluated after 2 hour incubation time. Then, the oocyte apoptosis was evaluated by TUNEL technique and compared with those in control group. The data was compared statistically using SPSS software and chi-square test. Results: The survival rates of vitrified GV (93%) and MII oocytes (88%) showed a significant decrease compared with the control group (P<0.05), but there was no significant difference in survival rate of both vitrified oocyte groups. The incidence of apoptosis in vitrified and control GV oocytes showed no significant difference (13% vs. 7%), but the rate of apoptosis in vitrified MII oocytes increased significantly not only in comparison with MII control group (25% vs. 5%) but also with vitrified GV oocytes (P<0.05). Conclusion: The results indicate that vitrification increases apoptosis in mouse MII oocytes and apoptosis may play a role in MII oocyte injury after vitrification.

قیمت : 20,000 ريال