نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: هيپرتيروئيدی تحت بالينی زمانی گفته می‌شود که سطح TSH سرم کمتر از حد نرمال بوده ولی غلظت هورمون‌های تيروئيد در محدوده نرمال باشد. مواردی که در اين بيماری نياز به درمان دارند عبارتند از: بيمارانی که TSH کمتر از 1/ 0 ميلی‌واحد در ليتر دارند (به‌خصوص افراد مسن) و بيمارانی کهTSH بين 4/ 0-1/ 0 ميلی‌واحد در ليتر دارند در شرايط خاصی مانند استئوپروز بعد از يائسگی, نازائی, اختلالات قاعدگی, نارسائی احتقانی قلب و آنژين صدری درمان توصيه می‌شود. هدف اين مطالعه مروری، بررسی انديکاسيون‌های درمان در بيماران با هيپرتيروئيدی تحت بالينی می‌باشد. مواد و روش‌ها: اين بررسی مقالات نمايه شده در pubmed، embase، block cochrance بوده است که کلماتی مانند هيپرتيروئيدی تحت بالينی تيروکسين و تيروتروپين را مورد جستجو قرار داده است. يافته‌ها: تعداد 209 مقاله طی جستجو پيدا شد که 53 مقاله در مورد موضوع مورد بررسی اين مطالعه بوده و مطالب تحت عنوان هيپرتيروئيدی تحت بالينی و انديکاسيون‌های درمان آن بيان می‌گردد. نتيجه‌گيری: در اين مقاله سعی شده است که مطالعات مختلف در مورد هيپرتيروئيدی تحت بالينی و انديکاسيون‌های درمان ارائه گردد.

Subclinical hyperthyroidism
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Subclinical hyperthyroidism occurs when peripheral thyroid hormone levels are within the normal labaratory reference range and serum thyroid stimulating hormone level is less than normal. For patients with sustained subclinical hyperthyroidism (serum TSH level< 0/1mlu/L), therapy is recommended especially in older patients. Observation or selective therapy should be considered for patients with: Serum TSH level between 0/1 and 0/4 mlu/L and postmonoposel osteoprosis, recent atrial fibrillation congestive heart failure, angina pectoris and infertility or menstrual disorder. This review article aimed to assess the indication of treatment of the patients with subclinical hypothyroidism. Material and Methods: The sample size of this study was the article index in block cochrance, embase, pubmed databases and enutained the terms subclinical hyperthyroid, thyroxin, and thyrotropin. Results: 209 articles were found that 53 articles were investigated for this issue. The results are discussed under the subtitles such as subclinical hypothyroidism and indication of treatment of subclinical hyperthyroidism. Conclusion: In this summary, we tried to review the current literature about subclinical hyperthyroidism and indication of treatment of subclinical hyperthyroidism.

قیمت : 20,000 ريال