منابع حمايت اجتماعی مؤثر در خود مراقبتی بيماران ديابتی شهر بوشهر سال 91-1390

طب جنوب، دوماهنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

دوره 16 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: ديابت يکی از مشکلات جدی جهانی بوده و خودمراقبتی عامل مؤثری در کنترل آن می‌باشد. يکی از عوامل مؤثر در خود مراقبتی بيماران ديابتی، حمايت اجتماعی است و با توجه به وجود منابع حمايتی گوناگون، ضروری است تا منابع مؤثر در اين زمينه شناسايی گردد. بنابراين هدف از اين بررسی شناسايی منابع حمايتی مؤثر در خود مراقبتی می‌باشد. مواد و روش‌ها: اين مطالعه بر روی 396 بيمار ديابتی که به‌روش نمونه‌گيری در دسترس انتخاب شدند، انجام گرديد. نمونه‌هايی که شرايط ورود به مطالعه را داشتند اقدام به تکميل پرسشنامه‌های استاندارد مربوط به خودمراقبتی و منابع حمايت اجتماعی بيماری‌های مزمن نموده و بعد از جمع‌آوری اطلاعات و ورود داده‌ها به نرم‌افزار آماری SPSS ويرايش 16، به‌منظور بررسی منابع حمايتی مؤثر در ابعاد مختلف خود مراقبتی از مدل رگرسيون خطی چندگانه استفاده گرديد. يافته‌ها: از بين شش منبع حمايتی، بيشترين حمايت توسط سه منبع سازگاری شخصی، مراقبين بهداشتی و خانواده/دوستان ارائه شده بود (ضريب تبيين 43 درصد). سازگاری شخصی پيشگويی کننده کليه جنبه‌های خودمراقبتی به‌جز کنترل قندخون بوده، مراقبين بهداشتی عامل مؤثری در خودتنظيمی و تعامل با مراقبين محسوب شده و خانواده/دوستان نيز پيشگويی کننده انطباق با بيماری، خود تنظيمی و تعامل با مراقبين بودند. نتيجه‌گيری: بيماران ديابتی از منابع حمايتی بسيار اندکی جهت خود مراقبتی بهره‌مند می‌باشند و سازگاری شخصی با بيماری مهم‌ترين منبع حمايتی بوده و منابعی از جمله سياست‌ها/رسانه، محيط کار و سيستم‌های ارائه خدمات بهداشتی منبع حمايتی مؤثری در خودمراقبتی نبودند. بنابراين ارائه اين منابع ممکن است در ارتقاء خود مراقبتی نقش مهمی داشته باشند.

Effective social support resources in self- management of diabetic patients in Bushehr (2011-12)
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Diabetes is a serious problem and self- management is effective factor for diabetes control. Social support is one of the important factors in diabetes self-management. In this study, purpose was determination of effective support resources in self- management. Material and Methods: Data were collected from a convenience sample of 396 diabetic patients, using self- management and social support resources in chronic patient scales. For data analysis with SPSS version 16, multiple linear regression models were used. Results: Among six support resources, maximum support was provided by personal adaptation, health provider, and family/ friends resources (R2= 43%). Personal adaptation was significant predictor for all of self- management aspects except monitoring blood glucose. Health provider was effective factor in self- regulation and interaction with health provider, and family/ friend resource were significant predictors for self- integration, self- regulation, and interaction with health provider. Conclusion: Diabetic patients impart of poor resources for self- management. Personal adaptation was the most important source of self- management and media/ policy, work place, and health organization supports were not effective source for this purpose. Therefore, preparation of this resource may improve diabetes self- management.

قیمت : 20,000 ريال