بررسی استريولوژيک اثر غلظت‌های مختلف عصاره آبی قهوه بر روی حجم کليه

طب جنوب، دوماهنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

دوره 16 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: قهوه يک نوشيدنی سنتی است که مورد استفاده اغلب مردم دنيا قرار دارد. زياده‌روی در مصرف اين نوشيدنی، سبب بروز عوارض متعددی بر روی بدن می‌شود. در اين مطالعه تأثير غلظت‌های مختلف عصاره آبی دانه قهوه بر روی حجم کليه توسط روش‎های استريولوژی مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: به اين منظور 60 موش صحرايی نر از نژاد اسپراگو- داولی با وزن 250-230 گرم به 6 گروه تقسيم شدند. به گروه کنترل آب ( 5/ 0 ميلی‌ليتر) و به گروه‌های آزمايش از عصاره آبی دانه قهوه با غلظت‌های (5/ 1، 1، 5/ 0، 25/ 0، 125/ 0) گرم بر کيلوگرم به‌مدت 14 روز و به ميزان حجم آب در گروه کنترل خورانيده شد. سپس حيوانات تحت بيهوشی، تشريح و کليه راست آن‌ها برداشته شد. از هر کليه پس از ثبوت و انجام مراحل پاساژ بافتی، اسلايدهايی به‌روش تصادفی همگون به ضخامت 5 ميکرون، تهيه گرديد و پس از رنگ‌آميزی با هماتوکسيلين- ائوزين و با استفاده از اصل کاواليه، حجم کل کليه و حجم قسمت‌های قشری و مرکزی مورد مطالعه قرار گرفت. از آزمون‌های من- ويتنی و کروسکال- واليس برای آناليز آماری استفاده گرديد. يافته‌ها: عصاره قهوه با غلظت‌های کم، سبب افزايش حجم کليه و معدل حجمی گلومرول‌ها شد اما در غلظت‌های زياد، حجم کليه و معدل حجمی گلومرول‌ها کاهش يافت. نتيجه‌گيری: به‌نظر می‌رسد که قهوه در غلظت‌های زياد دارای اثرات سوء بر روی کليه است سبب کاهش حجم کليه و حجم گلومرول‎ها می‌شود. ولی برای رسيدن به نتايج قطعی، تحقيقات بيشتری لازم است.

Effect of water coffee extract on kidney volume (a stereological study)
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Coffee is a traditional drinking used by most of the people around the world. Overuse of coffee leads to many side effects on body. In this study, the effect of different doses of coffee extract on kidney volume was studied by the stereological method. Material and Methods: Sixty spragu-dawley male rats were divided into 6 groups. Control group was given tap water (0.5ml) and experimental groups were given coffee extract orally for 14 days with doses (0.125, 0.25, 0.5, 1, 1.5gr/kg) with the same volume of control group. Then rats were anesthetized (with ether), sacrificed and their right kidneys were removed, fixed, tissue processed and stained with H&E. The 5µm slides were studied by Cavalieri principle. Results: Higher doses of water coffee extract were associated with decreased kidney volume and volumes of glomerules but in lower doses it increased related to control group. Conclusion: It seems that, high doses of coffee has side effect on kidneyand reduces volume of kidney and its glomerules. However further studies are required to confirm this research.

قیمت : 20,000 ريال