ارتباط پلی‌مورفيسم‌های ERα -351 A>G وERα -397 T>C با ليوميوم رحمی در زنان استان چهارمحال و بختياری

طب جنوب، دوماهنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

دوره 16 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: ليوميوم رحمی، که اغلب فيبروم ناميده می‌شود، در حال حاضر شايع‌ترين تومورهای خوش‌خيم دستگاه تناسلی وابسته به استروژن می‌باشند. تقريباً يک چهارم از زنان در سن باروری مبتلا به اين تومور خوش‌خيم می‌شوند. اين تومورها شايع‌ترين علت هيسترکتومی و جراحی زنان محسوب می‌شوند و به‌طور جدی، بر سلامت جامعه زنان اثر گذارند. هدف اين مطالعه، بررسی پلی‌مورفيسم ژن گيرنده استروژن آلفا (ERα) در نوکلئوتيدها A/G351- ERαو T/C397- ERαو ارتباط آن با ليوميوم رحمی در زنان استان چهارمحال و بختياری است. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه مورد- شاهدی، 156 زن مبتلا به ليوميوم و 151 زن سالم مورد مطالعه قرار گرفتند و توزيع ژنوتيپی و اللی دو پلی‌مورفيسم A/G351- ERαو T/C397- ERαدر ژن گيرنده استروژن آلفا با تکنيک PCR- RFLP مورد بررسی قرار گرفت و نتايج با نرم‌افزار SPSS ويرايش ١٧ و آزمون 2 تجزيه وتحليل شد. يافته‌ها: فراوانی ژنوتيپی و اللی در ناحيه 351- و ٣٩٧- ژن ERα در گروه بيمار و کنترل با هم مقايسه شدند که از نظر آماری تفاوت معنی‌داری بين دو گروه بيمار و کنترل وجود نداشت (05/ 0< p).

Association of estrogen receptor ?-351 and -397 polymorphisms with uterine leiomyoma in Chaharmahal & Bakhtiari women
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Uterine leiomyoma, usually known as fibroma, is common estrogen-related a gynaecological disease and the most common disorder leading to hysterectomy. It is estimated that one in four women will develop this kind of benign neoplasia during their reproductive period, therefore, it is considered to have significant effect women’s health. This study aimed to evaluate association of estrogen receptor a (ER?)-351 A>G (XbaI) and -397 T>C (PvuII) gene polymorphisms with uterne leiomyoma in Chaharmahal & Bakhtiari’s women. Material and Methods: 156 women with clinically diagnosed uterine leiomyoma and 151 healthy, normal women were included in this case – control study. ER?-351 A/G XbaI and -397 T/C PvuII polymorphisms were assessed by the method of PCR-RFLP. Collected data were analyzed by SPSS ver.17 software, using chi square tests. Results: Genotypes and allelic frequencies in each group were compared. The genotype/allele frequencies of Era -351 A>G and -397 T/C polymorphisms in leiomyoma groups were not different from those of normal controls sinificantly. Conclusion: We concluded that ER? -351 XbaI A>G and -397 PvuII T>C related genotypes/alleles were not associated with an increased risk of uterine leiomyoma in study population.

قیمت : 20,000 ريال