کلونينگ ژن fimH اشريشياکلی يوروپاتوژن و بررسی تنوع توالی آن

طب جنوب، دوماهنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

دوره 16 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: اشريشيا کلی يوروپاتوژن، شايع‌ترين پاتوژن جدا شده از مجاری ادراری محسوب می‌شود، که اغلب از فلور روده‌ای خود فرد منشأ می‌گيرد. عفونت مجاری ادراری، يکی از بيماری‌های شايع عفونی در انسان است. از آنجايی‌که، مرحله اتصال در کلونيزاسيون باکتری نقش مهمی دارد و سپس عفونت ايجاد می‌گردد، يکی از راه‌کارهای مهم مهار عفونت، مهار اتصال باکتری می‌باشد. به دليل اينکه، پروتئين fimH به‎عنوان ادهسين عمل می‌نمايد، برای تهيه واکسن کانديدی مناسب می‌باشد. مواد و روش‌ها: ابتدا استخراج DNA ژنوميک باکتری اشريشيا کلی سويهATCC ٣٥٢١٨ انجام شد. پس از طراحی پرايمر برای ژن fimH، واکنش PCR، ابتدا با آنزيم Taq DNA Polymerase و سپس با آنزيمpfu DNA Polymerase صورت گرفت. از پلاسميد (SK-(pBluescript ، برای کلون محصول PCR استفاده شد. با استفاده از نرم‌افزار ClustalW و MEGA4 توالی به‌دست آمده با توالی ژنی موجود با تک ژن همترازگرديد و تنوع ژنی آن بررسی گرديد. يافته‌ها: پس از توالی يابی ژن fimH کلون شده، با استفاده از نرم‌افزار ClustalW و MEGA4 نتيجه اين سکانس با توالی سويه‎های اشريشيا کلی واجد ژن fimH موجود در بانک ژن همتراز شدند و بر اساس اين همترازی، ناحيه N ترمينال در سطح پروتئين و DNA حفاظت شده می‌باشد. نتيجه‌گيری: ناحيه‌ی N ترمينال ژن fimH در بين سويه‌های بالينی يک توالی حفاظت شده است و می‌توان از آن برای طراحی واکسن عليه عفونت ادراری استفاده نمود.

كلمات كليدي:
fimH gene cloning, of Escherichia coli uropathogen and examination of its subsequence diversity
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Escherichia coli uropathogen is the most prevalent pathogen separated from urinary tract that often is originated from intestinal flora of the own person. Urinary tract infection is one of the most prevalent infectious diseases in Human. Whereas binding stage has an important role in bacteria colonization and then the infection is created, one of the most important strategies for inhibiting the infection is inhibiting the bacterial binding. As fimH protein is acting as adhesion it could be an appropriate candidate for producingvaccine. Material and Methods: First, genomic DNA of Escherichia coli bacteria extracted from strain 35218 ATCC. Upon designing primer for fimH gene, the PCR reaction has been applied with Taq DNA Polymerase and then pfu DNA polymerase enzymes. pBluescript (SK-) plasmid has been applied for cloning the product of PCR. Using ClustalW and MEGA4 software, the subsequence was alignmented with the gene subsequence existing in gene bank and its gene diversity was examined. Results: After sequencing the cloned fimH gene using ClustalW and MEGA4 software, the result of this subsequence were alignmented with the subsequence of Escherichia coli containing fimH gene existing in gene bank and based on this alignment, N terminal on the protein surface and DNA are protected. Conclusion: N terminal domain of fimH gene is a conserved sequence among clinical isolates and it could be used for designing a vaccine against urinary tract infection.

قیمت : 20,000 ريال