بررسي تاثير برنامه آموزش بهداشت بر آگاهي، نگرش و رفتارهاي پيشگيري كننده آرايشگران مرد شهر بابل در رابطه با بيماري هپاتيت B در سال 1382

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 8 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: هپاتيت‌ها شايع‌ترين بيماري كبد هستند. بعد از سل و مالاريا هپاتيت شايع‌ترين بيماري واگير در دنيا است. در حدود 350 ميليون نفر در دنيا ناقل مزمن هپاتيت B مي‌باشند و 3% مردم ايران ناقل اين ويروس هستند (حدود 2500000 نفر). مهمترين عامل هپاتيت مزمن، نارسايي كبد و سرطان كبد در ايران هپاتيت B است. ميزان شيوع هپاتيت B در آرايشگران نسبت به گروههاي ديگر بيشتر است و اولين اقدام عمومي جهت پيشگيري از هپاتيت B آموزش عمومي مردم و بويژه گروههاي در معرض خطر است. لذا هدف اين مطالعه تعيين تأثير آموزش بر آگاهي، نگرش و رفتارهاي پيشگيري‌كننده آرايشگران مرد شهر بابل است.
روش كار: پژوهش حاضر از نوع مداخله‌اي نيمه تجربي است كه در آن تعداد 80 نفر از آرايشگران مرد شهر بابل به روش تصادفي سيستماتيك انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه با مصاحبه حضوري و مشاهده بود. پرسشنامه شامل چهار بخش بود قسمت اول مربوط به مشخصات فردي، قسمت دوم سؤالات مربوط به آگاهي، قسمت سوم سؤالات مربوط به نگرش و بخش چهارم مربوط به اقدامات پيشگيري‌كننده بيماري هپاتيت B مي‌باشد. مصاحبه و مشاهده در دو مرحله، قبل و بعد از برنامه آموزش بهداشت انجام شد.
نتايج: يافته‌ها نشان داد كه آگاهي خوب در قبل از آموزش 5/32% بوده و در بعد آموزش به 8/93% افزايش يافته و نگرش مثبت از 81% به 100% و رفتارهاي بهداشتي خوب از 5/7% به 8/18% افزايش يافت. بطور كلي بين ميانگين آگاهي، نگرش و رفتارهاي بهداشتي در قبل و بعد از آموزش اختلاف معني‌دار مشاهده شد (000/0=p).
نتيجه‌گيري: نتايج اين پژوهش دلالت مي‌كند كه آموزش در ارتقاء سطح آگاهي، نگرش و رفتارهاي بهداشتي آرايشگران درباره هپاتيت B نقش مؤثر داشته است و لذا توصيه مي‌شود كلاسهاي بازآموزي و برنامه آموزش مداوم براي آرايشگران در مورد بيماريهاي واگيردار به ويژه هپاتيت B توسط كاركنان بهداشتي در نظر گرفته شود.

Assessment of the effect of education program on knowledge, attitude and preventive behaviors of the barbers in Babol about Hepatitis B, 2003
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Hepatitis are the most prevalent liver diseases. After tuberculosis and malaria, hepatitis is the most prevalent contagious disease in the world. Nearly 350 millions people in the world are chronic carriers of hepatitis B and 3% of our people in Iran are carriers of this virus (approximately 2, 500.000). Hepatitis B is the primary factor of chronic hepatitis, liver deficiency and liver cancer in Iran. The prevalence rate of hepatitis B in barbers compared with other groups is higher and the first general action towards preventing hepatitis B is health education to general population and especially to the groups at risk. Therefore, the aim of this study is to determine the effect of education on knowledge, attitude and preventive behaviors of barbers in Babol.
Methods: We conducted an interventional study with quasi experiment in which 80 individuals of barbers in Babol were chosen by using random systematic method. The tool for gathering information was: a questionnaire filled out with interview and observation. The questionnaire has four parts: The first part deals with the individual characteristics, the second part deals with the questions based on knowledge and the third part deals with the questions based on attitude and the fourth deals with the preventive actions of hepatitis disease.
The interview and observation were done in two stages before and after the health education program.
Results: The finding showed that the rate of good knowledge before the education was 32.5% and it increased up to 93.8% after the education and the positive attitude (81% to 100%) and suitable health behaviors after the education showed an increase rate from 7.5% to 18.8%. As a whole, there was a significant (p<0.001) between the average of knowledge, attitude and health behaviors, before and after the education.
Conclusion: The results of this study indicated that education has an effective role on the promotion of knowledge, attitude and health behaviors of barbers regarding hepatitis B. Therefore it is advised that we should consider to have re-educational program and continuing education programs for barbers by our health workers in case of contagious disease especially hepatitis B.