بررسی شيوع روتاويروس در بيماران HIV مثبت دارای گاستروآنتريت

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 17 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: گاستروانتريت يکی از معمول‌ترين تظاهرات در بيماران مبتلا به ايدز می‌باشد. اگرچه گاستروانتريت در اين بيماران توسط عوامل متعددی ايجاد می‌شود، ليکن در اين بين نقش عوامل ويروسی به‌خصوص روتاويروس هنوز مشخص نيست. هدف از اين مطالعه، بررسی ميزان شيوع روتاويروس در افراد HIV مثبت می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه مقطعی 75 نمونه مدفوع از بيماران HIV مثبت مراجعه کننده به بيمارستان امام خمينی که از گاستروانتريت رنج می‌بردند، جمع‌آوری شد. پس از استخراج RNA ويروسی، ششمين ناحيه محافظت شده ژنوم ويروس (VP6) با روش RT-PCR تکثير شد. در نهايت محصول واکنش به‌وسيله الکتروفورز روی ژل 5 /1 درصد آگارز شناسايی شده و با تعيين توالی تائيد شد.
نتايج: محصولات RT-PCR با اندازه مورد انتظار ( bp433) برای تمامی نمونه‌های مثبت روتاويروس و نيز سويه‌های ويروس استاندارد وحشی به‌دست آمدند. از ميان 75 فرد آلوده به HIV، در مجموع 19 (3/ 25 درصد) نمونه مثبت بودند و با توالی يابی مستقيم تائيد شدند.
نتيجه‌گيری: اگرچه در اين مطالعه فراوانی روتاويروس در بيماران HIV مثبت در حدود 25 درصد به‌دست آمده است، اما مطالعات بيشتری برای مشخص کردن ژنوتيپ روتاويروس در بيماران HIV مثبت دارای گاستروآنتريت مورد نياز است.

A study on the prevalence of rotavirus infection among the HIV-positive patients with gastroenteritis
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Gastroenteritis is one of the most common symptoms in AIDS patients. Although gastroenteritis in these patients is caused by several factors, the role of viral agents, especially rotavirus, is still unknown. The aim of this study was to evaluate the prevalence of rotavirus infection among the HIV-positive cases.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 75 fecal samples were collected from HIV-positive patients with gastroenteritis referred to Imam Khomeini hospital. After viral RNA extraction, the sixth conserved segment of the virus genome (VP6) was amplified using RT-PCR method. Finally, the products were detected on 1.5% agarose gel electrophoresis and confirmed by sequencing.
Results: RT-PCR products with the expected size (433bp) were obtained for all rotavirus- positive as well as the wild-type standard viral isolates. Among the samples taken from 75 HIV-positive cases, 19 (25.3%) were rotavirus-positive and confirmed using direct sequencing.
Conclusion: Although in this study the anticipated prevalence of rotavirus among the HIV-positive cases is about 25%, further studies are required to characterize the genotype of rotavirus in HIV- positive cases with gastroenteritis.

قیمت : 20,000 ريال