کاهش علائم وسواس در بيماران مبتلا به وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان از طريق درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 17 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: پژوهش حاضر، به بررسی اثربخشی استفاده از روش درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد در درمان اختلال وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان در 3 بيمار مبتلا پرداخته است.
مواد و روش‌ها: يک طرح تک موردی در سه بيمار مبتلا به وسواس مقاوم به درمان استفاده شد. به‌منظور سنجش بيماران، مقياس وسواس فکری و عملی ييل-براون، پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک و نيز يک مقياس فرآيندی مور استفاده قرار گرفت.
نتايج: نتايج حاکی از کاهش‌ چشم‌گير در علائم وسواسی، نمرات افسردگی و اضطراب، ميزان اعتقاد به افکار وسواسی، پريشان زايی افکار وسواسی و لزوم پاسخ‌دهی به آنها در سنجش پس از درمان بود و اين کاهش‌ها تا يک ماه پس از درمان نيز حفظ شد.
نتيجه‌گيری: فرآيند درمان و نتايج به‌دست آمده در اين پژوهش حاکی از آن است که درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد می‌تواند روش درمانی مؤثری برای بيماران مبتلا به وسواس مقاوم به درمان باشد.

Alleviation of obsessive symptoms in treatment-resistant obsessive-compulsive disorder using acceptance and commitment-based therapy
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: This study aimed to evaluate the effectiveness of an acceptance and commitment-based therapy (ACT) for three patients with treatment-resistant obsessive compulsive disorder (OCD).
Materials and Methods: A single case-design was carried out on three patients with treatment-resistant OCD. Data were collected using a Yale Brown obsessive compulsive scale, Beck depression inventory-II, Beck anxiety inventory and a processing measure.
Results: Results showed a significant alleviation in obsessive symptoms, scores of anxiety and depression, believability and distress of obsessions and need to response to them in post-test among three patients and the alleviation continued for 1-month follow-up.
Conclusion: Results of this study show that the acceptance and commitment-based therapy can be an effective treatment for patients with treatment-resistant OCD.

قیمت : 20,000 ريال