بررسی تاثير عصاره هيدروالکلی برگ‌های گياه مريم گلی (Salvia officinalis) بر سطح سرمی LH، FSH و تستوسترون و بافت بيضه در موش‌های صحرايی

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 17 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: اطلاعات اندکی در مورد تاثير عصاره هيدر و‌الکلی گياه مريم­گلی بر فيزيولوژی دستگاه توليد مثل ی جانوران وجود دارد . هدف از اين مطالعه بررسی اثرات عصاره هيدروالکلی برگ‌های اين گياه بر سطح سرمی LH ، FSH و تستوسترون و بافت بيضه در موش‌های صحرايی ا ست .
مواد و روش­ها: در يک تحقيق تجربی، 31 سر موش صحرايی نر نژاد ويستار به 5 گروه شاهد، دريافت­کننده نرمال سالين، دريافت­کننده عصاره مريم‌گلی با دوز 100، 150 و 200 ميلی‌گرم بر کيلوگرم تقسيم شدند. عصاره مريم گلی با تزريق درون صفاقی روزانه يک نوبت در زمان­های مشخص (10 صبح) به­مدت 30 روز تجويز گرديد. نمونه‌های خونی از طريق خون­گيری از قلب تهيه شد و سطح سرمی هورمون­ها با استفاده از روش راديو‌ايمونواسی مورد سنجش قرار گرفتند. بيضه نيز بلافاصله خارج گرديده و پس از تهيه برش‌های بافتی و رنگ‌آميزی مورد بررسی بافت‌شناسی قرار گرفت.
نتايج: در گروه­های دريافت­کننده­ی دوز 150 و 200 ميلی‌گرم بر کيلوگرم عصاره، سطح سرمی تستوسترون دارای افزايش معنادار بود (001 /0کوچکتر ازP). قطر لوله­های سمينيفر و تعداد اسپرم­ها در تونل لوله­ها نيز در اين گروه­ها به­طور معناداری افزايش يافت (01 /0 کوچکتر ازP) . سطح سرمی LH و FSH در موش‌های دريافت‌کننده عصاره نسبت به گروه شاهد دچار تغيير معناداری نشد.
نتيجه‌گيری: اين مطالعه نشان داد که غلظت مناسب عصاره هيدروالکلی برگ گياه مريم‌گلی دارای اثرات تحريکی بر سيستم تناسلی نر بوده و می‌تواند سطح سرمی هورمون تستوسترون و برآيند اسپرماتوژنز را افزايش دهد.

The effect of hydroalcoholic leaf extract of Salvia officinalis on serum levels of FSH, LH, testosterone and testicular tissue in rats
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Since there is relatively little information pertaining to the effect of hydroalcoholic extract of Salvia officinalis on the reproductive system of animals, this study was carried out to examine the effect of hydroalcoholic leaf extract of Salvia officinalis on serum levels of LH, FSH, testosterone and testicular tissue in male rats.
Materials and Methods: In this experimental study, 31 male Wistar rats were randomly allocated into five groups: the control, normal saline and Salvia officinalis extract (100, 150 and 200 mg/kg/body weight) receiving groups. Rats were intraperitoneally injected with Salvia officinalis extract once daily (at 10 a.m.) for 30 days. Blood samples were collected using a cardiac puncture method and the hormone levels were measured using the radioimmunoassay. Moreover, testes were removed and after fixation, sections were cut and stained for histological studies.
Results: The results indicated that Salvia officinalis extract (150 and 200 mg/kg) increased the serum testosterone level (P<0.001) and seminiferous tubule diameter and number of sperms in tubule tunnel (P<0.01). Serum LH and FSH levels did not significantly change in the group receiving the extract compared with the control group.
Conclusion: The effective concentration of hydroalcoholic leaf extract of Salvia officinalis has excitatory effects on male reproductive system leading to increase in serum testosterone level and spermatogenesis.

قیمت : 20,000 ريال