مقايسه طرح واره های ناسازگار اوليه و راهبردهای تنظيم شناختی هيجان در بيماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری با افراد عادی

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 17 - شماره 5

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: ساختارهای شناختی بنيان تفکر و رفتار انسان را سازمان مي­ دهند. با برانگيخته شدن ژرف­ترين ساختارهای شناختی طرح­واره­ها، افراد معمولا سطوح بالايی از هيجانات را تجربه می کنند. امروزه به روشنی مشخص شده است که تنظيم هيجانی نقش مهمی در سازگاری با وقايع استرس ­ آور زندگی بازی می کند. از اين­رو، پژوهش حاضر به­منظور مقايسه طرح­واره­های ناسازگار اوليه و راهبردهای تنظيم شناختی هيجان در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي­جبری و افراد عادی صورت گرفت.
مواد و روش­ها: پژوهش حاضر پس رويدادی، علّي­مقايسه­ای بود. نمونه شامل60 نفر از افراد مبتلا به اختلال وسواسي­جبری و 60 نفر افراد عادی بود که به­ روش نمونه­گيری هدفمند انتخاب شدند.
نتايج: بين طرح­واره­های ناسازگار اوليه و راهبردهای تنظيم شناختی هيجان در افراد مبتلا به اختلال وسواسي­جبری و عادی تفاوت معني­داری وجود دارد؛ به­طوري­که بيماران وسواسی نمرات بالاتری را در طرح­واره­های ناسازگار اوليه به­دست آوردند. پژوهش حاضر نشان داد در مواجهه با رويدادهای منفی، بيماران مبتلا به اختلال وسواسي­جبری از راهبردهای منفی تنظيم شناختی هيجان و افراد عادی از راهبردهای مثبت تنظيم شناختی هيجان استفاده مي­کنند. عدم تفاوت معني­دار بين نمرات گروه مردان و زنان در طرح­واره­های ناسازگار اوليه و راهبردهای تنظيم شناختی هيجان، ديگر يافته­ی اين پژوهش بود.
نتيجه­گيری: اين مطالعه نشان داد که افراد مبتلا به اختلال وسواسي­جبری، دارای سطوح بالاتری از طرح­واره­های ناسازگار اوليه بوده و در مواجهه با رويدادهای منفی، از راهبردهای ناسازگار و منفی تنظيم شناختی هيجان استفاده مي­کنند.

Comparing the early maladaptive schemas and cognitive emotion regulation strategies in obsessive-compulsive disorder patients and healthy people
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Cognitive structures organize the thought and behavior of the person. When the deepest cognitive schemas are activated, people experience the high levels of emotions. It has been proved that emotion regulation plays an important role in adaptation to the stressful life events. Therefore, this study aimed to compare the early maladaptive schemas and cognitive emotion regulation strategies in obsessive-compulsive disorder (OCD) patients and healthy people.
Materials and Methods: In this causal-comparative (ex-post facto) study, 60 OCD patients and 60 healthy people were selected by purposive sampling.
Results: Results showed no significant difference between the early maladaptive schemas and cognitive emotion regulation strategies in OCD patients and healthy people; OCD patients received the higher scores in early maladaptive schemas. Moreover, results indicated that OCD patients facing the negative life events use the cognitive emotion of regulation negative strategies, but healthy people use the cognitive emotion regulation positive strategies. No significant difference was seen between the males and females in using the early maladaptive schemas and cognitive emotion regulation strategies.
Conclusion: OCD patients have higher levels of early maladaptive schemas; in facing the negative life events, they use the cognitive emotion regulation maladaptive and negative strategies.

قیمت : 20,000 ريال