بررسی تاثير اجرای برنامه طراحی شده پياده روی بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به تالاسمی ماژور

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 17 - شماره 5

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: تالاسمی شايع­ترين بيماری ارثی است که علي­رغم اقدام­های درمانی، باز هم علايم و تظـاهرات بـالينی آن مانند هر بيماری مـزمن ديگـر بر کيفيت زندگی اثر دارد. اين وضعيت نياز به حمايت روانی و برنامه­های بازتوانی با اهداف افزايش کيفيت زندگی را در بيماران تالاسمی بيان مي­کند. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير برنامه طراحی شده پياده­روی بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به تالاسمی ماژور است.
مواد و روش­ها: در اين مطالعه نيمه تجربی 61 بيمار تالاسمی ماژور 18 سال به بالا به­صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. بيماران گروه آزمون برنامه پياده­روی طراحی شده­ را 8 هفته اجرا نمودند. ابتدا و انتهای مداخله در دو گروه کيفيت زندگی با پرسشنامه SF36 سنجيده شد.
نتايج: يلفته­های مطالعه بهبود معناداری را در متغيرهای کيفيت زندگی در بيماران گروه آزمون در مقايسه با گروه کنترل پس از هشت هفته پياده­روی منظم و برنامه­ريزی شده نشان داد (0.05>P) .
نتيجه­گيری: برنامه پياده­روی طراحی شده بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به تالاسمی ماژور تأثير داشته و توصيه مي­شود در مراقبت از بيماران تالاسمی از برنامه پياده­روی طراحی شده جهت ارتقاء کيفيت زندگی استفاده شود.

Impact of an 8-week walking program on quality of life in patients with thalassemia major
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Thalassemia is an inherited blood disorder which despite treatment its clinical manifestations affect the patients' quality of life. Therefore, psychological support and rehabilitation programs are needed to improve the quality of life in such patients. The purpose of this study was to evaluate the effect of an 8-week walking program on quality of life in patients with thalassemia major.
Materials and Methods: In this semi-experimental study, 61 patients with thalassemia major (18 years and older) were randomly divided into the experimental and control groups. Patients in the experimental group performed an 8-week walking program. Quality of life was assessed using the SF36 questionnaire before and after the intervention in both groups.
Results: Results showed significant improvements in quality of life in the experimental group compared with the control group after an 8-week regular walking program (P<0.05).
Conclusion: An 8-week walking program has a positive effect on the quality of life in thalassemia major patients and a walking program designed for such patients is recommended to enhance their quality of life.

قیمت : 20,000 ريال