بررسی اثرات ميدان الکترومغناطيس با فرکانس پايين بر رده سلول های سرطانی کولون (HT_29)

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 17 - شماره 5

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: سرطان کولون شايع­ترين سرطان دستگاه گوارش و هم­چنين چهارمين دليل مرگ بر اثر سرطان در جهان مي­باشد. از سوی ديگر بسياری از فرآيندهای رشد و نموی مي­تواند تحت تاثير ميدان ­ های الکترومغناطيسی قرار بگيرد و ميدان الکترومغناطيسی ممکن است اثرات متفاوتی بر سلول­ها داشته باشد­ . هدف اصلی اين پژوهش بررسی اثرات ميدان ­ الکترومغناطيس با فرکانس پايين بر رد ۀ سلول­هاي­ سرطان کولون ( HT-29 ) مي­باشد.
مواد و روش­ها: سلول ­ های سرطانی HT-29 و سلول ­ های طبيعی L929 در محيط RPMI حاوی سرم جنين گاوی ( FBS ) و آنتي­بيوتيک کشت گرديدند. سلول­ها به­مدت 3 ساعت در مجاورت ميدان الکترومغناطيس با فرکانس 50 هرتز و شدت­های 50، 200 و 400 گاوس قرار گرفتند. ميزان رشد و تکثير و هم­چنين تغييرات مورفولوژيک ايجاد شده با ميکروسکوپ معکوس، عکس برداری شد. و ميزان زنده بودن سلول­ها به­روش آزمون MTT تعيين شد.
نتايج: درصد زنده ماندن سلول­های (HT-29 (81/097± 2/703 و (L929 (89/375±3/672 پس از قرارگيری در مجاورت ميدان الکترومغناطيس با شدت­ 50 گاوس نسبت به شاهد معني­دار نبود. درصد زنده ماندن سلول­های (HT-29 (30/807±4/479 و ( L929 (35.179±4.137 پس از قرارگيری در مجاورت ميدان الکترومغناطيس با شدت­ 200 گاوس نسبت به شاهد به­طور معني­داری کاهش يافت. درصد زنده ماندن سلول­های (HT-29 (18.391±3.091 و (L929 (23.046±3.513 پس از قرارگيری در مجاورت ميدان الکترومغناطيس با شدت­ 400 گاوس نسبت به شاهد به­طور معني­داری کاهش يافت.
نتيجه­گيری: ميدان الکترومغناطيس با فرکانس 50 هرتز و شدت­های 200 و 400 گاوس اثر مهاری بر رشد و تکثير رد ه سلول­های سرطانی HT-29 و سلول­های طبيعی L929 داشته و هم­چنين دارای اثر کشندگی بر سلول­های مذکور مي­باشد.

Investigating the effects of low-frequency electromagnetic field on HT-29 cancer cell line
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Colon cancer is the most common digestive cancer and also the fourth cause of cancer death around the world. On the other hand, many processes can be affected by electromagnetic fields and such fields may have different effects on cells.The aim of this study was to investigate the effect of low-frequency electromagnetic field on HT-29 cancer cell line.
Materials and Methods: HT-29 and L929 cell lines were cultured in RPMI medium containing fetal bovine serum and antibiotics. Cells were exposed to 50 Hz electromagnetic field with intensities of 50, 200 and 400 gauss for 3 hours. Growth, proliferation and morphological changes were photographed using an inverted microscope. MTT assay was used to quantify cell viability.
Results: Viability percent of HT-29 (81.097±2.703) and L929 (89.375±3.672) cell lines in the vicinity of electromagnetic field with intensity of 50 gauss was not significantly decreased compared to the control group. Viability percent of HT-29 (30.807±4.479) and L929 (35.179±4.137) cell lines in the vicinity of electromagnetic field with intensity of 200 gauss was significantly decreased compared to the control group. Moreover, viability percent of HT-29 (18.391±3.091) and L929 (23.046±3.513) cell lines in the vicinity of electromagnetic field with intensity of 400 gauss was significantly decreased compared to the control group.
Conclusion: Electromagnetic field with frequency of 50 Hz and intensities of 200 and 400 gauss has an inhibitory effect on the growth and proliferation as well as a cytotoxic effect on HT-29 and L929 cell lines.

قیمت : 20,000 ريال