ارزش تشخيصی روش حساسيت به سفوکسيتين نسبت به ساير روش‌های تشخيص استافيلوکوک ارئوس های مقاوم به متی سيلين

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 17 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: استافيلوکوک ارئوس مقاوم به متی سيلين از مهم ترين پاتوژن های موجود در بيمارستان و جامعه است. از اين رو تشخيص دقيق سويه های مقاوم به منظور کنترل و پيشگيری عفونت های ناشی از آن ضروری است. هدف ازاين مطالعه، تعيين کارآيی تست حساسيت به سفوکسيتين نسبت به E-test و تست حساسيت به اگزاسيلين در تشخيص استافيلوکوک ارئوس های مقاوم به متی سيلين بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه ارزش تشخيصی بر روی 296 سويه استافيلوکوک ارئوس جدا شده از بينی بيماران مراجعه کنندگان به بخش اورژانس بيمارستان شهيد بهشتی کاشان انجام پذيرفت. مقاومت به متی سيلين به روش ديسک ديفيوژن با اگزاسيلين µg 1 و سفوکسيتين µg 30 طبق معيارCLSI و براساس سايز هاله عدم رشد و تعيين حداقل غلظت مهاری آنتی بيوتيک با استفاده از (Epsilometer test) E-test تعيين گرديد. تشخيص ژن mecA با PCR به عنوان روش استاندارد طلايی انجام گرديد.
نتايج: 32 ايزوله (10.8 درصد) توسط روش اگزاسيلين ديسک ديفيوژن، 28 ايزوله (9.5 درصد) توسط روش سفوکسيتين ديسک ديفيوژن،30 ايزوله (10.1 درصد) توسط E-test و 26 ايزوله (8/8 درصد) توسط PCR به عنوان سويه مقاوم (MRSA) شناخته شدند. حساسيت، ويژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی برای تست های اگزاسيلين ديسک ديفيوژن به ترتيب 100، 97.7، 81.2 و 100 درصد، برای سفوکسيتين ديسک ديفيوژن به ترتيب 96.2، 98.8، 89.3 و 99.6 درصد و برای E-test 100، 98.5، 86.7 و 100 درصد تعيين گرديد.
نتيجه گيری: علی رغم پرهزينه بودن، بهترين روش برای شناسايی MRSA روش PCR است. روش های فنوتيپی، به خصوص روش سفوکسيتين ديسک ديفيوژن می تواند جايگزين مناسبی برای PCR در تشخيصMRSA باشد.

Diagnostic value of cefoxitin susceptibility test compared with other diagnostic methods of methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is one of the most important pathogen in the hospital and community. Therefore, a precise identification of the antibiotic-resistant strains is essential to control the infection and prevent the MRSA transmission rates. The aim of this study was to determine a diagnostic value of cefoxitin susceptibility test compared with the oxacillin susceptibility test and E-test (Epsilometer test) for detection of MRSA.
Materials and Methods: This study was conducted on 296 S.aureus isolated from the nasal specimen patients of referred to emergency department of Kashsn Shahid-Beheshti hospital. Resistance to methicillin was determined by oxacillin (1µg), and cefoxitin (30µg) disk diffusion methods based on CLSI guideline and according to no growth zone size and the minimum inhibitory antibiotic concentration by E-test. PCR assay was used as a gold standard for detecting mecA gene in MRSA isolates.
Results: Thirty-two (10.8%), 28 (9.5%), 30 (10.1%), 26 (8.8%) out of 296 S.aureus were considered as MRSA strains using the oxacillin and cefoxitin disk diffusion methods, E-test and PCR, respectively. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values for the oxacillin diffusion method were 100% , 97.7% , 81.2% and 100%; for the cefoxitin disk diffusion method 96.2%, 98.8%, 89.3% and 99.6% and for E-test 100%, 98.5%, 86.7% and 100%, respectively.
Conclusion: PCR assay is the best method for detecting MRSA; however, it is an expensive method. Phenotypic methods, especially the cefoxitin disk diffusion method, can be a good alternative to PCR for detection of MRSA.

قیمت : 20,000 ريال