مسعود مطلبی کاشانی، عليرضا دهدشتی، احمد يگانه مقدم ، ميترا حنانی*

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 17 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: افت شنوايی ناشی از صدا يکی از شايع­ترين بيماري­ها در محيط­های شغلی است که موجب بروز ناتوانی و خسارات فراوانی در محيط کار مي­گردد. آسيب­های متابوليکی ناشی از تشکيل راديکال­های آزاد در حلزون گوش در اثر مواجهه با صدای زياد نقش مهمی در ايجاد اين عارضه ايفا مي­کند. اين مطالعه با هدف بررسی تاثير تجويز آلفا توکوفرول به­عنوان يک ماده پاک­کننده راديکال­های آزاد بر پيشگيری از افت شنوايی ناشی از صدا در خرگوش انجام گرفت.
مواد و روش­ها: در اين پژوهش تجربی 24 سر خرگوش سفيد نر بالغ در 4 گروه شامل گروه کنترل، گروه در معرض صدا (100 دسی بل صدای با باند پهن فرکانسی 5700-700 هرتز به­مدت کلی 40 ساعت)، گروه در معرض صدا با دريافت دارو (آلفا توکوفرول به ميزان mg/kg 50، روزانه، تزريق صفاقی) و گروه بدون مواجهه و با دريافت دارو مورد مطالعه قرار گرفتند. شنوايی خرگوش­ها در سه مرحله با استفاده از روش بررسی امواج حاصل از پتانسيل برانگيخته ساقه مغز ( ABR ) ارزيابی شد.
نتايج: تجويز آلفا توکوفرول موجب گرديد تا در فرکانس­های 1 تا 8 کيلوهرتز کاهش معني­داری به­ترتيب به­ميزان 14، 13، 10و 7 دسی بل در افت شنوايی موقت و 14، 14، 12 و 7 دسی بل در افت شنوايی دائم ايجاد گردد.
نتيجه­گيری: يافته­ها نشان داد آلفا توکوفرول مي­تواند به­عنوان يک عامل آنتي­اکسيدان اثر حفاظتی مناسبی در برابر افت شنوايی موقت و دائم ناشی از صدا در خرگوش فراهم نمايد و مطالعات بيشتر بر روی انسان در اين زمينه توصيه مي­گردد.

Alpha-tocopherol role in prevention of noise-induced hearing loss in rabbit
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Noise-induced hearing loss (NIHL) is one of the most common occupational diseases that can lead to disability and losses in the workplace. Metabolic disturbances induced by free radicals formation in the cochlea during the intense noise exposure can play an essential role in the development of NIHL. This study aimed to evaluate the preventive effect of ?-tocopherol administration as a free radical scavenger agent against the NIHL in rabbits.
Materials and Methods: In this experimental study, 24 male adult white rabbits were divided into four groups: control; noise-exposured (100 dB broadband noise with 500-5700 Hz for 40 h); noise-exposured plus ?-tocopherol administration (50 mg/kg per day, ip) and no-exposure and ?-tocopherol administration groups. Audiometric test of rabbits was assessed by the auditory brainstem response method in three stages.
Results: Administration of ?-tocopherol provided a significant attenuation in temporary and permanent hearing threshold shifts at 1-8 KHz frequencies to 14, 13, 10, 7 and 14, 14, 12, 7 dB, respectively.
Conclusion: Results show that ?-tocopherol, as an antioxidant agent, can provide protective effects against temporary and permanent hearing loss resulting from noise exposure in rabbit. Further studies in human are needed.

قیمت : 20,000 ريال