بررسی اثر کاتچين چای سبز بر تشنجات ايجاد شده با پنتيلن تترازول در موش سوری نر

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 17 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: صرع شايع ­ ترين اختلال عصبی پس از سکته مغزی می ­ باشد . گياهان دارويی با داشتن مواد دارويی متنوع طبيعی و خواص متفاوت، گزينه مناسبی برای کشف داروهای جديد جهت مداوای صرع مي­باشند. در اين تحقيق اثر کاتچين چای سبز بر تشنجات ناشی از تزريق درون صفاقی پنتيلن تترازول ( PTZ ) در موش سوری نر مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: در اين‌ مطالعه‌ موش ­ های سوری نر نژاد NMRI در 6 گروه (8=n) دوزهای‌ مختلف کاتچين ‌(200 ، 150 ، 100 ، 50 ، 25 mg/kg ) و يگ گروه ( کنترل ) نرمالين سالين، دريافت کردند و بعد از 30 دقيقه‌ به‌ هر حيوان ‌ mg/kg 80 پنتيلن تترازول به‌­منظور ايجاد تشنج‌ تزريق‌ شد. تمامی تزريقات به­صورت درون صفاقی انجام گرفت . سپس،‌ زمان‌ شروع‌ حملات‌ تشنجی و مدت زمان هر يک از مراحل تشنج در گروه ­ های‌ آزمايش‌ و کنترل‌ اندازه‌گيری‌ و ثبت ‌ گرديد .
نتايج: نتايج‌ بررسی‌ نشان ­ داد که‌ دوزهای‌ mg/kg 1 0 0 ، 1 5 0 و 200 باعث‌ تأخير در شروع‌ حملات‌ تشنجی ( آستانه تشنج ) و فازهای 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 تشنج ‌ نسبت به گروه کنترل مي­شوند ( 0.001>P) .
نتيجه­گيری: در مجموع مي­توان گفت تزريق درون صفاقی کاتچين سبب ايجاد تاخير در شروع حملات در فازهای مختلف تشنج مي­گردد.

Effect of green tea catechins on PTZ-induced seizure in male mice
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Epilepsy is the second most common neurological disorder after stroke. Medicinal herbs containing alternative natural drug and different properties are suitable for designing new drugs to treat epilepsy. The purpose of this study was to examine the effect of intraperitoneal injection of green tea catechins on pentylenetetrazol (PTZ)-induced seizure in male mice.
Materials and Methods: In this study, 48 NMRI male mice (6 groups of 8 mice each) received different doses of catechin (25, 50, 100,150 & 200 mg/kg) and normal saline (control). After 30 minutes of treatment, all animals were injected PTZ (80 mg/kg, i.p) to induce seizure. Then the seizure onset and the duration of the seizure phases were measured and recorded in the experimental and control groups.
Results: The results of this study showed that some concentrations (100,150 & 200 mg/kg) of catechins delayed the onset (threshold) and stages (1, 2, 3, 4 and 5) of PTZ-induced seizures compared with the control group (P<0.001).
Conclusion: It seems that an intraperitoneal injection of green tea catechins can delay the seizure onset in different stages of seizure.

Keyword:
قیمت : 20,000 ريال