مقایسه پارامترهای اسپیرومتری دانش آموزان دختر راهنمایی چاق در مقایسه با وزن طبیعی

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز

دوره 12 - شماره 5

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمینه و هدف: چاقی یک مشکل جدی برای سلامت عمومی ‌است. بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری ریوی با پدیده چاقی ارتباط مستقیم دارند و درصد قابل ملاحظه ای از مرگ و میرهای سالانه را موجب می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد چاقی و درصد چربی بدن با مشکلات تنفسی همراه است. لذا هدف این مطالعه بررسی پارامترهای اسپیرومتری دانش آموزان دختر راهنمایی چاق در مقایسه با وزن طبیعی. روش بررسی: 283 دانش آموز دختر راهنمایی شهرستان اصفهان (سن 12.79±0.88 سال، شاخص توده بدنی 20±39.9 کیلوگرم بر متر مربع) به طور تصادفی خوشه ای انتخاب و براساس صدک های شاخص توده بدنی (CUT OFF , BMI) و سن انتخاب و در سه گروه چاق (50 نفر) برابر با صدک ≤BMI95، اضافه وزن (62 نفر) برابر با صدک 95≥BMI≤85، و وزن مطلوب(171 نفر) برابر 85≥BMI≤15 قرار گرفتند. پارامترهای اسپیرومتری با استفاده از اسپیرومتری مدل جی گر اندازه گیری شد. یافته ها: بطوری که افزایش معناداری در عملکرد ریوی دانش آموزان با وزن طبیعی و کاهش معناداری در گروه های اضافه وزن و چاق مشاهده شد. نتایج آزمون تعقیبی LSD نیز نشان داد عملکرد ریوی دانش آموزان گروه طبیعی بزرگتر از دانش آموزان اضافه وزن و چاق است. نتبجه گیری: نتایج نشان داد که چاقی بر روی عملکرد ریوی تأثیر ویژه¬ای دارد و باعث کاهش ظرفیت¬ها و حجم های ریوی می شود. با این حال هنوز مکانیسم دقیق آن به خوبی مشخص نشده است و نیاز به تحقیقات بیشتری در این حیطه می‌باشد.

Comparison of Spirometric Parameters between Normal Weight and Obese Female Middle School Students
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objective: Obesity is a serious problem threatening public health. It is an important risk factor for many pulmonary diseases, and a significant cause of morbidity and mortality among people. Therefore, it seems that obesity and the percent of body fat are associated with respiratory problems. The present study undertakes to examine spirometric parameters in obese female students at middle school, compared to normal weight. Subjects and Methods: Two hundred and eighty three students from middle school students in Isfahan (aged 12.79±0.88, with body mass index of 20±39.9 Kg/m2) were selected in a cluster random way and were categorized, based on the percentile body mass index (CUT OFF, BMI) and age, into three groups of obese (n=50) with a percentile of 95?BMI, overweight (n=62) with a percentile of 85?BMI?95 and optimal weight (n=171) with a percentile of 15?BMI?85. Spirometric parameters were measured using spirometric model of J.G. LSD post hoc test was used for analysis of the results Results: A significant increase (p?0 /01) in pulmonary function of students with normal weight was observed, while it decreased significantly for obese and overweight students. Conclusion: Results showed that obesity is particularly influential on pulmonary function and significantly decreases pulmonary capacity and volume. However, its exact mechanism is not well-understood and requires further elaborative studies.

قیمت : 20,000 ريال