بررسی دقت اندازه‌گیری خطی تصویر برداری کامپیوتری با اشعه مخروطی با استفاده از فواصل آناتومیک بدست آمده از جمجمه خشک انسان

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز

دوره 12 - شماره 5

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمینه و هدف: دقتCBCT امروزه با توجه به کاربرد وسیعی که در دندانپزشکی پیدا کرده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه، بررسی دقت اندازه‌گیری خطی CBCT با استفاده از اندازه‌گیری های مستقیم بر روی جمجمه های خشک انسان می باشد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 16 لندمارک آناتومیک برروی 10 جمجمه خشک انسان به وسیله مارکرهای یک میلی متری گوتاپرکا مشخص گردید. اندازه‌گیری از 13 فاصله خطی بین لندمارک ها، یک بار بر روی جمجمه ها با استفاده از کولیس دیجیتال و بار دیگر بر روی تصاویر دوبعدی CBCT تهیه شده توسط دستگاه NewTomVGi ، با استفاده از نرم افزار NNT انجام گرفت. فواصل برروی تصاویر CBCT و جمجمه های خشک، دو بار توسط دو مشاهده گر اندازه‌گیری شدند. میانگین اندازه‌گیری های جمجمه، ابعاد واقعی و میانگین اندازه‌گیری های تصاویر CBCT، ابعاد رادیوگرافیک در نظر گرفته شد. اندازه‌گیری ها با استفاده از آنالیز paired sample t-test با یکدیگر مقایسه شدند. برای اندازه‌گیری های تکراری Intraclass Correlation Coefficient بدست آمد. یافته ها: هیچ تفاوت معنی داری بین اندازه‌گیری های واقعی و رادیوگرافیک گزارش نشد. میانگین خطای اندازه‌گیری های جمجمه و تصاویر CBCT،0.36- و میانگین درصد خطای اندازه‌گیری ها 03/1- درصد به دست آمد. میانگین Intraclass Correlation Coefficientاندازه‌گیری های تکراری بر روی جمجمه ها از اندازه‌گیری های CBCT بزرگتر ثبت شد. نتیجه گیری: اندازه‌گیری های خطی بر روی تصاویر CBCT در ناحیه کرانیوفاشیال دقیق و قابل اطمینان است.

Analysis of the Accuracy of Linear Measurements on CBCT in Comparison With the Anatomic Measurements Obtained from Dry Human Skull
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objective: Now a days CBCT, because of its advantages in comparison with CT has many applications in dentistry such as implantation, orthodontics and evaluation of maxillofacial diseases. The aim of this study was to analyze the accuracy of linear measurements on CBCT in comparison with the anatomic measurements obtained from dry human skull. Subjects and Methods: Sixteen anatomic landmarks on 10 dry human skulls were marked with 1mm gutta-percha round markers. Thirteen linear distances between these landmarks were measured once with a digital caliper on dry human skulls and then on 2D multiplanar CBCT images rendered by NewTomVGi (QR srl -Verona, Italy) system using measurement tools of NNT software. Each distance was measured twice by two observers. Mean of measurements on human dry skulls were considered as real distances and mean of measurements on CBCT images were considered as radiographic distances. Two distances were analyzed by using paired sample t-test. Also Intraclass Correlation Coefficient (ICC) was calculated for repeated measurements on human skulls and CBCT images. Results: No significant difference was seen between real and radiographic measurements. Mean error measurement for skull measurements and CBCT images was measured -0.36 mm. Mean error measurement percentage was -1.03%. Mean ICC for repeated measurements on skulls was bigger than CBCT. Conclusion: Linear measurements on CBCT images in craniofacial area are accurate and can be used as a reliable tool in diagnosis and treatment planning.

قیمت : 20,000 ريال