اثر ضد درد ان-استیل سیستئین در موش صحرایی

مجله دانشكده پزشكي اصفهان

دوره 31 - شماره 257

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: ان-استیل سیستئین نوع استیله از اسید آمینه‌ی ال-سیستئین است که به طور گسترده به عنوان پادزهر در مسمومیت با استامینوفن و همچنین به عنوان یک موکولیتیک در بیماری انسدادی مزمن ریوی استفاده می‌شود. به تازگی اثرات ضد التهابی و آنتی‌اکسیدانی نیز برای این دارو گزارش شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضد دردی ان-استیل سیستئین در موش صحرایی به روش آزمون پلانتار بود.
روش‌ها: در این مطالعه موش‌هاي صحرایی نر از نژاد ويستار در 6 گروه 8 تايي قرار گرفتند. گروه‌هاي تحت آزمايش به ترتيب مقادير 200، 400 و 600 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن ان-استیل سیستئین، گروه‌هاي شاهد مثبت به ترتيب: استامینوفن 50 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن، مورفین 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن و گروه شاهد منفی نرمال سالین 1 میلی‌لیتر بر کیلوگرم وزن بدن از طریق داخل صفاقي دريافت نمودند. اثر ضد درد با استفاده از دستگاه آزمون پلانتار در زمان‌های صفر، 30، 60 و 120 دقیقه انجام شد.
یافته‌ها: نتایج مطالعه‌ی ما نشان داد اثر ضد دردی ان-استیل سیستئین 30 دقیقه بعد از تزریق در تمام دوزهای به کاررفته بیشتر از گروه شاهد بود. اما در زمان‌های 60 و 120 دقیقه تفاوت معني‌داري با گروه شاهد در آزمون پلانتار دیده نشد.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که ان-استیل سیستئین دارای اثر ضد درد می‌باشد که برای روشن شدن مکانیسم آن مطالعات بیشتری لازم است.

N-Acetylcysteine Provides Analgesic Effect in Rats
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: N-acetylcysteine (NAC), an acetylated variant of L-cysteine, is commonly used as an antidote for acetaminophen overdose and antimucolytic agent in chronic obstructive pulmonary disease. Recently, NAC is found to have anti-inflammatory and antioxidant properties. The aim of the present study was to evaluate the analgesic effect of NAC in rat model of plantar test. Methods: Male Wistar rats were randomly divided into six groups (n = 8). Animals received either normal saline (1 ml/kg) or different doses of NAC (200, 400, 600 mg/kg), morphine (10 mg/kg), or acetaminophen (50 mg/kg) intraperitoneally and the analgesic effect was assessed by plantar test apparatus at baseline, 30, 60 and 120 minutes after drug or vehicle administration. Findings: NAC provided significant analgesia at 30 minutes post-administration compared to control (normal saline) group while in the other time points, there were no significant differences between NAC and control group in plantar test. Conclusion: We found that NAC had analgesic effect and in order to find the involved mechanisms, further studies are needed.

قیمت : 20,000 ريال