نظر اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران در مورد تاثير ارزشيابي دانشجو در بهبود تدريس

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين

دوره - شماره 34

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: ارزشيابي مستمر از نحوه عملكرد اساتيد كه بخشي از آن به عهده دانشجويان گذاشته شده است، درصورتيكه بطور صحيح انجام شود، مي تواند ضمن تشخيص نقاط قوت و ضعف، بعنوان عاملي كمك كننده در جهت بهبود فعاليت هاي آموزشي آنان موثر باشد. هدف: مطالعه بمنظور ارزيابي نظر اعضاي هيات علمي در مورد تاثير ارزشيابي دانشجو در بهبود تدريس اساتيد انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه تحليلي در سال هاي 1378 تا 1380 بر روي 161 نفر از اساتيد دانشگاه علوم پزشكي ايران كه 18 نفر از ايشان مديران گروه هاي مختلف بودند، انجام شد. روش نمونه گيري سرشماري و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود كه در بخش اول به سنجش نظر اساتيد در مورد ميزان تغيير در نحوه تدريس ايشان باتوجه به ارزشيابي دانشجويي و در بخش دوم به سنجش نظر كلي اساتيد در ارتباط با ويژگي هاي ارزشيابي دانشجو از اساتيد، مي پرداخت. در پرسشنامه مديران گروه، بخش ديگري نيز وجود داشت كه در آن مدير گروه در مورد تغيير در نحوه تدريس اساتيد گروه خود نظر مي داد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تي، كاي دو و آناليز واريانس تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: اكثر اساتيد (61.9%) و مديران گروه (65.8%) ميزان تاثير ارزشيابي هاي دانشجويان را در بهبود تدريس اساتيد «كم» ارزيابي نمودند. نتيجه گيري: بدليل اهميت امر ارزشيابي بايد فرآيند ارزشيابي اساتيد، با رويكردي كارشناسانه و علمي تر و مبتني بر دخالت مستقيم اساتيد و نيز باتوجه به كل عوامل موجود و موثر بر فعاليت هاي علمي، آموزشي و پژوهشي ايشان انجام شود.

The opinions of faculty on the efficiency of student rating scheme on teachers’ performance in Iran University of Medical Sciences
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Continuous evaluation of teachers’ performance, if done correctly, can help in distinguishing the poor points and improving their functions. Objective: This study was performed to assess the opinions of faculty on the efficiency of student rating scheme on teachers’ performance. Methods: This descriptive-analytical study was performed in Iran university of medical sciences during 2000-01. The data were colleted using 2 questionnaires to assess the opinions of academic staff and the field educational managers about the efficiency of students rating scheme on lecturers’ performance. Findings: The results indicated that the majority of lecturers (61.9%) were reported to have shown a low level of change in their performance, which was consistent with the managers’ reports (65.8%) on having a low rate of change in the performance of faculty in their groups. Conclusion: Regarding the importance of the faculty evaluation, it seems that the evaluation process should be performed with a more professional approach in which more faculty contributions needed.

قیمت : 20,000 ريال