شناسايي سبك هاي رهبري مديران دانشگاه علوم پزشكي قزوين و راه هاي ارتقاي عملكرد آنان

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين

دوره - شماره 34

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: يكي از مسائل عمده و موثر در اثربخشي سازمان ها، اتخاذ سبك رهبري مناسب از سوي مديران است. هدف: مطالعه بمنظور شناسايي سبك هاي رهبري مديران دانشگاه علوم پزشكي قزوين و ارائه راه كارهاي مناسب جهت ارتقاي عملكرد آنان انجام شد. مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفي-مقطعي كه در سال 1382 و 1383 انجام شد، 387 نفر از كل 2612 نفر كاركنان دانشگاه جهت جمع آوري اطلاعات در مورد 24 مدير سطح مياني با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. جهت تحليل داده ها، مديران در سه گروه كاري «اداري-مالي»، «دارو-درمان و بهداشت» و «آموزشي-پژوهشي» طبقه بندي شدند. بمنظور جمع آوري اطلاعات مربوط به سبك رهبري از پرسشنامه LBDQ با 40 سوال و براي عملكرد از مدل Achieve استفاده شد. داده ها با بهره گيري از آمار استنباطي و نرم افزار SPSS تحليل شدند. يافته ها: 87.5% مديران مرد و 12.5% زن بودند. 91.3% مديران از سبك رهبري وظيفه مدار و 8.7% از سبك رهبري رابطه مدار استفاده مي كردند و بطوركلي سبك رهبري مديران مورد مطالعه از نوع وظيفه مدار بود. نوع سبك رهبري مديران در بين سه گروه «اداري-مالي»، «دارو-درمان و بهداشت» و «آموزشي-پژوهشي» از نوع وظيفه مدار بود. در مقايسه سبك رهبري و ميانگين كل عملكرد مديران رابطه معني داري وجود داشت (P<0.05). از نظر نمره كل عملكرد و سبك رابطه مداري، گروه «آموزشي-پژوهشي» نمره كمتر (60) و گروه «دارو-درمان و بهداشت» نمره بيشتري (63.77) را به خود اختصاص داده بود. به بيان ديگر، هر قدر ميانگين نمره هاي سبك رابطه مداري در گروه هاي كاري بيشتر مي شد (60 تا 63.77)، ميانگين نمره هاي سطح عملكرد آنان نيز بيشتر مي شود (51.82 تا 55.33). همچنين در مقايسه هريك از عوامل هفت گانه عملكرد در بين گروه هاي كاري اختلاف معني داري مشاهده نشد. نتيجه گيري: باتوجه به ارتباط معني دار بين نوع سبك رهبري مديران با عوامل موثر بر عملكرد آنان، آموزش مديران درباره انتخاب سبك رهبري مناسب بمنظور ارتقاي عملكرد و بهره وري بيشتر ضروري است.

Leadership styles and the performance of the managers at Qazvin University of Medical Sciences
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Leadership style influences the effectiveness of the organizations. Objective: Identification of the leadership styles among the managers at Qazvin university of medical sciences. Methods: In this cross-sectional study a random sample of 387 employees were selected from a total of 2612 in 2003-04. The managers’ superior leadership styles were sought through LBDQ questionnaire. The “Achieve” standard questionnaire also used to assess the performance of the managers. The managers were categorized in 3 work groups: Ordnance, health executives, research and education. The data were analyzed using SPSS. Findings: The results of the study showed that 91.3% of managers used initiation structure and 8.7% consideration leadership styles. Overall leadership style of managers in this study was shown to be initiation structure style. Also in all three work groups, the leadership style used was initiation structure. There was significant difference between the leadership style and the performance of the managers (P<0.05). Moreover, the average of consideration style was increased in all three work groups (60 to 63.77) and so dose the mean score level of their performance (51.82 to 55.33). No significant difference was found between three work groups when the 7-item performance factors were compared. Conclusion: Since the results indicated that there was a relationship between leadership style and the performance, educating the managers on leadership style theories is recommended. This educational program should focus on the role of leadership in managerial process and effectiveness.

قیمت : 20,000 ريال