اثر آلومينيم بر آنزيم گلوكز 6-فسفات دهيدروژناز اريتروسيت انسان

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين

دوره - شماره 34

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: آنزيم گلوكز 6-فسفات دهيدروژناز (G6PD) اولين آنزيم در مسير متابوليسمي پنتوزفسفات است كه در توليد NADPH نقش مهمي دارد. مطالعه هاي زيادي روي آنزيم G6PD اريتروسيت انسان انجام شده است. با اين وجود اثر عناصر كم مقدار روي اين آنزيم به بررسي بيشتري احتياج دارد. هدف: مطالعه بمنظور تعيين اثر آلومينيوم (III) بر آنزيم گلوكز 6-فسفات دهيدروژناز اريتروسيت انسان انجام شد. مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي آنزيم G6PD با استفاده از روش كروماتوگرافي خالص شد. سپس اثر +Al3 تا غلظت 100 ميكرومولار بر فعاليت آنزيم بررسي شد. جهت تعيين نوع مهارشوندگي، فعاليت آنزيم در غلظت هاي مختلف گلوكز 6-فسفات و +NADP اندازه گيري گرديد. يافته ها: آلومينيوم (III) با غلظت 100 ميكرومولار حدود 60% آنزيم را مهار نمود. مهارشوندگي نسبت به گلوكز 6-فسفات و +NADP بترتيب از نوع رقابتي و غير رقابتي بود. نتيجه گيري: آنزيم گلوكز 6-فسفات دهيدروژناز اريتروسيت انسان توسط آلومينيوم (III) مهار مي شود.

The effect of Aluminum on human erythrocyte Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PD), the first enzyme in initiating the pentose phosphate shunt, is an important component in generation of NADPH. Although innumerable studies have been performed on human erythrocyte G6PD, however, the effect of trace elements on the enzyme activity requires further investigations. Objective: To study the effect of Aluminum on human erythrocyte G6PD. Methods: In this experimental research, following the purification of G6PD using chromatographic methods, the effect of different concentrations of Al3+ (Up to 10 micro-molar) on G6PD activity was studied. The enzyme activity was measured at different concentrations of glucose 6-phosphate and NADP+ to determine the type of inhibitory action. Findings: Aluminum at the concentration of 100 µM showed a considerable inhibitory effect on G6PD activity (60%). The type of inhibitory action, depending on the use of glucose 6-phosphate or NADP+, was competitive and non-competitive, respectively. Conclusion: Aluminum exerts an inhibitory action on human erythrocyte G6PD activity.

قیمت : 20,000 ريال