تغييرات خوني در بيماران دچار سوختگي هاي شديد بستري در بيمارستان هاي سوانح و سوختگي تهران

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين

دوره - شماره 34

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: سوختگي هاي شديد با تغييرات خوني مهمي همراه هستند كه مي تواند عوارض نامطلوبي را بدنبال داشته باشند. هدف: مطالعه بمنظور تعيين تغييرات خوني در بيماران دچار سوختگي هاي شديد بستري در بخش هاي سوختگي انجام شد. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي 120 نفر از افراد دچار سوختگي هاي شديد بستري در بيمارستان هاي 15 خرداد، توحيد و شهيد مطهري شهر تهران از سال 1381 تا 1382 از طريق نمونه گيري در دسترس بررسي شدند. در روزهاي اول، سوم و هفتم پس از پذيرش بيماران، آزمايش شمارش كامل گلبولي (CBC) انجام شد. آزمايش CBC براي تمام بيماران در روزهاي مذكور توسط يك نفر متخصص انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون آماري ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: در روز اول پس از سوختگي، افزايش آشكاري در ميزان گويچه هاي سفيد وجود داشت كه اگرچه در روزهاي سوم و هفتم پس از سوختگي كاهش يافت، ولي همچنان بالاتر از مقدار طبيعي بود. مقادير گويچه هاي قرمز از روز اول تا هفتم بتدريج كاهش نشان داد. چنين تغييرات مشابهي نيز در ميزان هموگلوبين و هماتوكريت مشهود بود. ميزان پلاكت هاي روز سوم نسبت به روز اول ترومبوسيتوپني آشكاري نشان داد كه در روز هفتم دوباره افزايش يافت. رابطه بين تعداد گويچه هاي سفيد و سلول هاي باند در روز اول و هفتم معني دار (P=0.001) ولي در روز سوم معني دار نبود. نتيجه گيري: باتوجه به تغييرات مهم خوني طي روند سوختگي بخصوص نوسان در ميزان پلاكت ها، پيشنهاد مي شود اندازه گيري حجم متوسط پلاكتي (MPV) نيز انجام پذيرد.

The hematological changes in severe burn patients hospitalizing in Tehran burn centers
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: The hematological changes in burn patients can at times manifest as sever complications. Objective: Investigating the hematological changes in hospitalized severe burn patients. Methods: In this descriptive study, 120 patients with severe burn were chosen by convenience sampling from 3 burn centers: Towhid, Shahid Motahary and 15th Khordad hospitals during the period of 2002-03. The cases were surveyed during first, 3rd and 7th days following burn injury. A single specialist evaluated the complete blood count (CBC) profiles at 3 time intervals. Findings: WBC was increased on the first post-burn day; However, it was decreased on the 3rd and 7th post-burn days, although within normal limits. RBC, hemoglobin and hematocrit were gradually reduced during the mentioned time intervals. Platelet counts were changed drastically, as on the 3rd post-burn day; The presence of the thrombocytopenia was evident while on the 7th day the count was increased. The correlation between WBC and band cells on the first and 7th post-burn days were significant (P=0.001), while it was insignificant on the 3rd day (P>0.001). Conclusion: Since following the severe burns the occurrence of a noticeable change in platelet counts was considerable, the evaluation of MPV for differential diagnosis of thrombocytopenia is recommended.

قیمت : 20,000 ريال