تأثير تکنيک‌های يوگا بر کيفيت زندگی زنان مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 16 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: مولتيپل اسکلروزيس يک بيماری التهابی مزمن، خودايمنی و تحليل برنده سيستم عصبی مرکزی است که جنبه های مختلف زندگی بيماران را تحت تأثير قرار می‌دهد. اين تحقيق بمنظور تعيين تأثير تکنيکهای يوگا بر کيفيت زندگی (فعاليتهای مربوط به ادراک، روابط اجتماعی و فعاليتهای جنسی) زنان مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس انجام شده است.
روش کار: اين مطالعه کارآزمايی بالينی در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی ياسوج بر روی 60 نفر از بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌ای در خصوص اطلاعات دموگرافيک بيماران و پرسشنامه MSQoL-54 جهت تعيين کيفيت زندگی بيماران بود. بيماران به صورت تخصيص تصادفی به 2 گروه مساوی شاهد و مورد تقسيم شدند. سپس فعاليتهای مربوط به ادراک، روابط اجتماعی و فعاليتهای جنسی بيماران ارزيابی گرديد. گروه مورد به مدت سه ماه و هر ماه 8 جلسه 1 تا 5/ 1 ساعته يوگا درمانی شده و روی گروه شاهد مداخله‌ای انجام نشد. يک ‌ماه بعد از اتمام يوگا درمانی، فعاليتهای مربوط به ادراک، روابط اجتماعی و فعاليتهای جنسی در هر دو گروه ارزيابی و با هم مقايسه شد. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری t تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: نتايج نشان داد که يوگا باعث بهبودی نسبی کيفيت زندگی بيماران شده است. بطوری که ميانگين حيطه فعاليتهای مربوط به ادراک از 5/5±6 /15 به 45/ 4±3/ 18 (001 /0=P)، روابط اجتماعی از 2 /1±5 /3 به 1±2 /4 (001 /0=P) و فعاليتهای جنسی از 15/ 6±8/ 5 به 18 /5±8 /4 (007 /0=P ) تغيير يافته بود. در حالی که در گروه شاهد تفاوت معنی‌دار آماری مشاهده نشد.
نتيجه‌گيری: تکنيکهای يوگا می‌تواند باعث بهبود فعاليتهای مربوط به ادراک، روابط اجتماعی و فعاليتهای جنسی بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس شود.

The effect of Yoga techniques on quality of life among women with Multiple Sclerosis
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Multiple Sclerosis (MS) is a chronic, self-immunity and degenerative of Central Nervous System (CNS) and a inflammatory disease that affects different aspects of patients life quality. This research was aimed to determine the effect of Yoga techniques on quality of life among women with MS.
Methods: This clinical trial study was carried out on 60 patients with MS at Yasuoj University of medical sciences. For data collection, a questionnaire containing demographic information of patients and MSQoL-54 questionnaire for quality of life were used. Patients were randomly divided into two equal control and case groups. Then, their activities connected with perception, social relations and sexual activities were evaluated. Case group were gone under Yoga-therapy for a period of 3 months and each month included 8 sessions of 1-1.5 hours and no intervention was done for control group. The activities connected with perception, social relations and sexual activities of both groups were evaluated and compared with each other one month after Yoga-therapy. Paired t-test was used for statistical analysis by means of SPSS software.
Results: The results of the research showed that, Yoga caused the relative improvement of quality of life of patients in such a way that, the mean of perception related activities changed from 15.6±5.5 to 18.3±4.45 (P=0.001), social relations from 3.5±1.2 to 4.2±1 (P=0.001) and sexual activities from 5.8±6.15 to 4.8±5.18 (P=0.007) while, no statistical significant different was observed among control group.
Conclusion: Yoga techniques can improve quality of life (the activities connected with perception, social relations and sexual activities) among patients with MS.

قیمت : 20,000 ريال