بررسی شاخص کيفيت هوا در هوای اطراف پالايشگاه شهر بندرعباس

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 16 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: آلودگی هوا از مهم‌ترين مشکلات زيست محيطی در قرن اخير است که سلامت انسانها را تهديد می‌نمايد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان آلودگی PM10، SO2، CO،H2S و NO2 و تعيين شاخص کيفيت هوا (AQI) در اطراف پالايشگاه نفت بندرعباس انجام گرديد.
روش کار: در اين مطالعه محل نمونه‌برداری منطقه‌ای نزديک به پالايشگاه نفت بندرعباس انتخاب شد. جهت نمونه‌برداری از هوا به منظور ارزيابی PM10 از پمپ نمونه برداری با حجم زياد، فيلتر هولدر سيکلونی و فيلتر فايبرگلاس استفاده شد. غلظت PM10 به روش وزن سنجی و با استفاده از معادله مربوطه محاسبه شد. جهت ارزيابی ساير آلاينده ها شامل SO2، CO٬ H2S و NO2 از دستگاههای قرائت مستقيم استفاده گرديد. با استفاده از غلظت های به دست آمده AQI محاسبه شد و تأثير آن با توجه به وزش باد بر شهر بندرعباس بررسی شد.
نتايج: بر اساس نتايج حاصل از ارزيابی آلاينده های هوا از بين آلاينده های اندازه گيری شده، مقدار PM10 و SO2 در برخی از روزهای نمونه برداری از حداکثر غلظت مجاز استاندارد هوای آزاد بالاتر بود. حداکثر AQI منتج از حداکثر غلظت PM10، به ميزان بيش از 300، در ماه اوت و حداکثر AQI منتج ازSO2 ، به ميزان بيش از 300 و در ماه سپتامبر به ثبت رسيد. ولی ديگر آلاينده ها بيشترين غلظت را در ماه ژولای داشتند اما مقادير هيچ کدام از آنها از حداکثر غلظت مجاز بالاتر نرفت.
نتيجه‌گيری: با توجه به اينکه غلظت ذرات معلق و دی اکسيد گوگرد و درنتيجه ميزان AQI در برخی از روزهای نمونه‌برداری از حداکثر غلظت مجاز استاندارد هوای آزاد بالاتر می‌باشد، لذا پايش مداوم منابع انتشار، تعيين و کنترل منابع انتشار آلاينده ها و ايجاد رهنمودهای محلی و صنعتی در اين منطقه ضروری است.

كلمات كليدي: شاخص کیفیت هوا ، SO2 ، CO ، H2S
Assessment of air quality index in proximity of Bandar Abbas oil refinery
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Air pollution is one of the most important problems in recent century, which threats humans' health. This study was conducted to assess air pollution with respect to PM10, SO2, CO, NO2, H2S, and Air Quality Index (AQI), in a location in close proximity to Bandar Abbas oil refinery.
Methods: In this study a location in close proximity to Bandar Abbas oil refinery was selected as the sampling station. In order to assess PM10 concentrations, samples were taken using high volume sampler on fiberglass filters. PM10 concentrations were calculated using gravimetric method and its related equation. For measuring concentrations of other air pollutants including SO2, CO, H2S, and NO2, real-time instruments were used. AQI values were calculated and considering the wind rose, the effect of the oil refinery on Bandar Abbas was evaluated.
Results: PM10, SO2 and NO2 concentrations were higher than recommended values of national ambient air standards. Maximum PM10 and SO2 concentrations and their resultant AQI values were observed in August and September, respectively. Other air pollutants had their highest concentrations in July and September, but in no case they exceeded the standard values.
Conclusion: As in some days concentrations of PM10 and SO2 and their resultant AQI values were higher than standard levels, it seems necessary to develop continues monitoring of contaminant sources, determine and control the sources of such contaminants and develop local guidelines.

قیمت : 20,000 ريال