ارتباط ميزان اديپونکتين با شاخص‌های تن‌سنجی، پروفايل ليپيدی و انسولين دختران چاق و دختران دارای وزن طبيعی

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 16 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: آمار رو به رشد چاقی و تجمع بيش از حد بافت چربی نوجوانان در سالهای اخير در کنار افزايش شيوع ابتلا به بيماريهای مزمن و پيامدهای غيرقابل جبران آن در کودکان و نوجوانان ايرانی ما را بر آن داشت که به بررسی علل احتمالی اين ارتباط بپردازيم. در اين مطالعه، سطح اديپونکتين به عنوان اديپوکين مترشحه بافت چربی در ارتباط با فراسنج های بيوشيميايی و شاخص‌های تن سنجی مرتبط در دختران نوجوانان چاق در مقايسه با نوجوانان دارای وزن طبيعی بررسی گرديد.
روش کار: در اين مطالعه مقطعی، 76 دختر نوجوان 18-12 ساله سالم بدون سابقه ابتلا به بيماريهای مزمن، التهابی، عفونی، متابوليک، آندوکرين و سابقه مصرف دارو يا مکمل، غير ورزشکار و غير سيگاری در دو گروه با احتساب صدک BMI براساس سن و جنس نمودارهای ايرانی مورد بررسی قرارگرفتند. افراد گروه چاق (صدک BMI>95) و گروه دارای وزن طبيعی (صدک BMI بين 85-5) بودند. شاخص های سن، مراحل بلوغ، وزن، BMI، توده چربی بدن و درصد آن، دورکمر، دور باسن، نسبت دور کمر به دور باسن، فشارخون، غلظت اديپونکتين،Hs CRP، TG، کلسترول تام، HDL-C و LDL-C ، قند و انسولين ناشتای شرکت کنندگان اندازه گيری و ثبت شد. داده‌ها با نرم افزار SPSS نسخه 16با انحام آزمون کولموگروف - اسميرنوف، t-test و همبستگی پيرسون تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: غلظت اديپونکتين افراد دارای وزن طبيعی به صورت معنی‌داری بالاتر از نوجوانان چاق بود (ng/ml 47/34±46/411 در برابر 66/37±04/435). بين سطح اديپونکتين با غلظت TG، کلسترول تام، LDL-C، Hs CRP، انسولين، وزن، BMI، دور کمر و دور باسن و نسبت آنها، توده چربی بدن و درصد آن در افراد چاق همبستگی منفی معنی‌داری وجود داشت؛ در حالی که اين همبستگی در خصوص HDL-C مثبت و معنی‌دار بود.
نتيجه‌گيری: در مطالعه حاضر غلظت اديپونکتين سرم نوجوانان با وزن طبيعی، بالاتر از نوجوانان چاق بود. همبستگی منفی معنی‌داری بين اديپونکتين با غلظت قند و انسولين و پروفايل ليپيدی(به جز HDL-C) ، وزن، BMI، دورکمر و دور باسن و نسبت آنها، توده چربی بدن و درصد آن در افراد چاق مطرح‌کننده احتمال استفاده از اديپونکتين در راستای جلوگيری از پيامدهای چاقی و ارتقاء سلامت نوجوانان است.

Association between adiponectin with insulin and blood sugar levels in obese adolescents in comparison with normal weight adolescents
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: The growing number of obesity and excess of body fat mass in adolescents in recent years and also increasing prevalence of chronic diseases associated with obesity in Iranian adolescents, tends to develop this study. The present was aimed to investigate relationship between adiponectin level with some of biochemical and anthropometric index in obese and normal weight adolescents.
Methods: In this cross-sectional study, 76 healthy non-athlete and non-smoker adolescent girls, without any history of chronic, inflammatory, infectious, metabolic and endocrine diseases, without taking any drugs or supplements were investigated. They were divided in 2 groups by Iranian BMI percentile criteria according to their age and sex. Age, pubertal stages, weight, BMI, fat mass and its percentage, waist and hip circumstance, waist to hip ratio, systolic and diastolic blood pressure, adiponectin, high sensitive C-reactive protein, triglyceride, total cholesterol, HDL and LDL-cholestrol, fasting blood sugar and insulin levels were measured. Data were analyzed by SPSS software.
Results: The adiponectin levels were higher in normal weight adolescents (435.04±37.66 vs 411.46±34.47). There were a significant negative correlation between adiponectin levels with TG, total cholesterol, LDL-chol, Hs-CRP, insulin, weight, BMI, waist and hip circumstance, WHR, FM & FM percentage in obese group, however, the correlation between adiponectin and HDL-chol was positive.
Conclusion: The higher adiponectin levels in normal weight group and significant negative correlation between FBS, insulin and lipid profile (except HDL-chol) and anthropometric index such as weight, BMI, WC, HC. WHR, FM & FMP in obese group can show the possibility of using adiponectin to prevent obesity outcome and improving healthy adolescents.

قیمت : 20,000 ريال