ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان های آموزشی – درمانی استان کهگيلويه و بويراحمد در خصوص آموزش مداوم

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 16 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: آگاهی از ديدگاه مخاطبين برنامه های آموزش مداوم پرستاری در مورد جنبه های مختلف آن اهميت ويژه ای دارد. لذا مطالعه حاضر به منظور تعيين ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهای آموزشی - درمانی استان کهگيلويه و بويراحمد در خصوص آموزش مداوم انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفی 184 نفر از پرستاران شاغل در بيمارستانهای آموزشی و درمانی استان کهگيلويه و بويراحمد در سال 88-1387 شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای پنج بخشی شامل اطلاعات دموگرافيک و حيطه های محتوای برنامه، مديريت، رضايت مندی و انگيزه بود. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و شاخص های توصيفی تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: نتايج نشان داد در حيطه منطبق بودن محتوای برنامه با تازه های علمی حداکثر 63%، در حيطه متناسب بدن مطالب با نيازهای شغلی حداکثر 63% و در حيطه مديريت برنامه حداکثر 52% از شرکت کنندگان در حد زياد راضی بودند. به طور کلی پرستاران شرکت کننده در اين دوره ها از محتوای برنامه ها، مديريت، رضايتمندی و انگيزه شرکت در برنامه ها ارزيابی نسبتا متوسطی داشتند.
نتيجه گيری: با توجه به نتايج ارزيابی از بخش های مختلف برنامه های ارائه شده، توصيه می گردد قبل از اجرای برنامه ها بازنگری در قسمت های مختلف و نياز سنجی از شرکت کنندگان به عمل آيد.

Perspective of nurses working in medical-training hospitals in Kohkiloyeh and Boyer-Ahmad province towards continuing education
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Information about perspective of nurses on continuing medical education is important in promoting the program. The present study was aimed to determine the perspective of nurses, working in medical-Education hospitals, on continuing education programs.
Methods: In this descriptive study, 184 nurses working in medical-education hospitals of Kohkiloyeh and Boyer-Ahmad were participated. A questionnaire was developed in five sections: demographic and content-area information, management information, satisfaction information, and motivation information. The collected data was analyzed using SPSS.
Results: Based on the results, at most, 63% of the participants in the study were satisfied with agreement of the contents with new scientific discoveries, 63% were satisfied with the appropriateness of the contents with their needs, and 52% were satisfied with the management of the programs. In general, nurses had average evaluation, about the contents of the program, management, satisfaction, and motivation in continuing education programs.
Conclusion: The majority of nurses, participating in continuing educational programs, had average evaluation towards content of the program, program management, satisfaction with programs, and motivation for participation. It is suggested to review the various parts of the programs and implement the requirement evaluation before any education progress.

قیمت : 20,000 ريال