بررسی تاثير آموزش پيشگيری از بيماری پوکی استخوان بر سطح آگاهی دختران دبيرستانی شهر بندرعباس

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 16 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: پوکی استخوان بيماری است که در آن توده استخوانی بدن و استحکام آن به تدريج از بين می رود و مهم ترين نکته در مورد اين بيماری قابل پيشگيری بودن آن است که برای رسيدن به اين هدف، آموزش در سطح وسيع لازم است. اين پژوهش به بررسی تاثير آموزش پيشگيری از پوکی استخوان بر سطح آگاهی دختران دبيرستانی می پردازد.
روش کار: در اين مطالعه مداخله ای 480 نفر از دختران مقطع اول دبيرستان طی زمستان 1388 به روش خوشه ای دو مرحله ای در دو گروه شاهد (320 نفر) و آزمون (160 نفر) قرار گرفتند. ابزار مطالعه پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات فردی و سوالات مربوط به آگاهی بود که در اختيار هر دو گروه قرار گرفت. سپس برنامه آموزشی شامل سخنرانی، کتابچه و ورزش به گروه آزمون داده و پس از 3 هفته پس آزمون گرفته شد. داده ها با استفاده از آمار توصيفی و آزمون t و نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد.
نتايج: ميانگين سطح آگاهی دانش آموزان در گروههای آزمون و شاهد قبل از آموزش تفاوت معنی دار آماری نداشت. پس از آموزش ميانگين سطح اگاهی دانش آموزان گروه آزمون نسبت به گروه شاهد افزايش معنی داری داشت (P=0.0003).
نتيجه گيری: با توجه به تاثير آموزش در افزايش سطح آگاهی دانش آموزان در پيشگيری از بيماری پوکی استخوان می توان برای افزايش سطح آگاهی دانش آموزان از طريق ارائه آموزش برنامه ريزی کرد.

The effectiveness of education about osteoporosis prevention on awareness of female students
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Osteoporosis is a silent and preventable disease that mostly affects women. Osteoporosis prevention requires enhancing knowledge and awareness of students. The purpose of this study was to assess the effectiveness of education of osteoporosis on knowledge among high school female students in Bandar Abbess.
Methods: In this interferencive study, 480 students were selected using cluster sampling method. Data were gathered using a two-part questionnaire including demographic and knowledge items. After the baseline measurement, the students were randomly allocated into intervention and control groups. Two educational sessions were held for the intervention group. At the end of the sessions, educational booklets were distributed among the students. The educational strategies included giving lectures, and practicing physical exercises. After 3 weeks, the participants completed the questionnaires again. The results were analyzed using descriptive statistics and t-test for paired data by SPSS.
Results: The results showed that the mean of knowledge score was significantly different between two groups after the intervention (P<0.0003).
Conclusion: Regarding the effect of education on enhancing students' awareness about osteoporosis prevention, designing educational programs could be beneficial.

قیمت : 20,000 ريال