ارتباط بين اختلال بيش فعالی همراه با نقص توجه و اختلالات همراه در دانش آموزان ابتدايی ناحيه يک اراک

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 16 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: هدف از اين پژوهش مقايسه ميزان شيوع سه نوع اختلال نقص توجه، بيش فعالی - تکانشگری و نوع ترکيبی و اختلالات همراه آن در دانش آموزان دختر و پسر ابتدايی شهرستان اراک بود.
روش کار: اين مطالعه يک مطالعه تحليلی – توصيفی است که بر روی 2000 نفر (960 دختر، 1040 پسر) از دانش آموزان مشغول به تحصيل ناحيه يک آموزش و پرورش شهرستان اراک در سال تحصيلی 89-1388 انجام شده است. ابتدا با انجام آزمون هوشی ريون و پرسشنامه 48 سوالی والدين و معلمين کانرز، اثبات وجود هر يک از اختلالات فوق بررسی شد و پرسشنامه K-SADS E (پرسشنامه اختلالات عاطفی و اسکيزوفرنيا کودکان) و اطلاعات جمعيت شناختی برای هر کدام از واحدهای تحت مطالعه تکميل شد. داده ها را با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و به کارگيری آزمون کای اسکوئر و رگرسيون لجستيک مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: بر اساس نتايج بدست آمده، اختلالات نقص توجه، بيش فعالی و تکانشگری و يا نوع ترکيبی به ترتيب 2.2%، 3.5% و 2.7% بودند. در گروه سنی بين 7 تا 11 ساله فراوانی شيوع اختلال نقص توجه و بيش فعالی - تکانشگری کاهش اما بروز نوع ترکيبی آن با افزايش سن افزايش داشت که در اختلال ترکيبی اين تفاوت معنی دار بود (P<0.05). اما بين همبودی ADHD و اختلالات همراه (سلوک، بی اختياری ادرار، افسردگی، سايکوز، مانيک، وسواس فکری-عملی، بی اعتنايی مقابله ای، تيک و فوبی اجتماعی) تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
نتيجه گيری: شيوع سه نوع اختلال نقص توجه/بيش فعالی بر اساس سن و جنس متفاوت بوده و بين همبودی اختلال ADHD و اختلالات همراه تفاوت معنی داری وجود نداشت.

Comparing psychiatric co morbidity in female and male primary school children with attention deficit hyperactivity disorder, Arak, Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: The aim of this study was comparison of prevalence of three subtypes of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and combined type in female and male primary school children in Arak.
Methods: This cross– sectional study was carried on 2000 (960 girls and 1040 boys) students of primary schools, in Arak in 1388-1389 academic years. Intelligence Raven scale, and Canner,s questionnaire (parents and teachers) were used to confirm the disorders, KSADS- E questionnaire (Schedule for Affective disorder and Schizophrenia epidemiological version) and demographic characteristics questionnaires were completed for all cases. Data were analyzed by using Chi-Square test and logistic regression.
Results: The results show that 2.3, 3.5 and 2.7 percent of children had one of attention deficit, hyperactivity-impulsivity or combined type of disorders, respectively. The findings showed that, prevalence of hyperactivity and attention deficit disorder was decreased with age, while combined type of disorder was increased with age. The prevalence of hyperactivity and attention deficit disorders in boys and girls was not significantly different but in the combined type disorder (ADHD) this difference was significant (P<0.05). Difference between girls and boys in co-morbidity of ADHD disorders (attention deficit, hyperactivity, and combined type) and psychiatry disorders (conduct, depressive, urinary incontinence, tic, schizophrenia oppositional, obsessive- compulsive, manic, social phobia), was not statistically.
Conclusion: Prevalence of the disorder subtypes was different among age groups and gender but, it was not statistically different between co-morbidity of ADHD disorders and psychiatry disorders.

قیمت : 20,000 ريال