بررسی هزينه های تمام شده خدمات بهداشتی درمانی با استفاده از بودجه ريزی عملياتی در مرکز بهداشت شهرستان رودان – استان هرمزگان

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 16 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: بخش سلامت در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش مهمی را ايفا می کند، به طوری که هر نوع سرمايه گذاری در اين بخش، بازدهی ساير بخش های اقتصادی و اجتماعی را نيز تحت تاثير قرار می دهد. از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی بخش بهداشت و درمان، اصلاح روش های بودجه ريزی و توزيع منابع آن می باشد. هدف اين مطالعه استفاده از روش بودجه ريزی عملياتی به منظور برآورد اعتبارات مورد نياز جهت ارائه خدمات در مرکز بهداشت شهرستان رودان می باشد.
روش کار: اين پژوهش به روش توصيفی – تحليلی و مقطعی گذشته نگر در سال 1387 انجام شده است و از نوع کاربردی است. محيط پژوهش مرکز بهداشت شهرستان رودان و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش آن است. جامعه پژوهش، مرکز بهداشت شهرستان رودان است. در اين مطالعه 5 مرکز بهداشتی درمانی روستايی يک مرکز بهداشتی درمانی شهری و يک پايگاه بهداشتی شهری به عنوان نمونه انتخاب شدند. در اين پژوهش، داده های مربوط به هزينه و داده های مربوط به فراوانی هر فعاليت از طريق فرم هايی که به همين منظور طراحی شده بود، جمع آوری و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: در اين مطالعه، بودجه مرکز بهداشت شهرستان در دو رديف بودجه ای تحت عنوان برنامه بهداشت شهری و برنامه بهداشت روستايی در نظر گرفته شده است. بر اساس مقدار کمی و هزينه تمام شده فعاليت های مربوط به هر برنامه، اعتبار موردنياز برنامه بهداشت روستايی شامل فعاليت های بهداشت خانواده، بهداشت محيط، بهداشت مدارس، پيشگيری و مبارزه با بيماريهای واگير و غيرواگير و درمان سرپايی، 42 ميليارد و اعتبار موردنياز برنامه بهداشت شهری شامل فعاليتهای بهداشت خانواده، بهداشت محيط، بهداشت مدارس، پيشگيری و مبارزه با بيماريهای واگير و غيرواگير، 6 ميليارد ريال برآورده گرديد.
نتيجه گيری: تهديد بودجه به روش فعلی پاسخگوی نياز واقعی مراکز بهداشت جهت ارائه خدمات نمی باشد. بنابراين استفاده از روش بودجه ريزی عملياتی پيشنهاد می گردد. در اين روش، نوع و مقدار کمی هر فعايت مشخص می گردد. سپس بر اساس هزينه تمام شده هر فعاليت اعتبار لازم برآورد می گردد.

A survey on activity-based costing in Rudan health center, Hormozgan, Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: The health sector plays an important role in the structure of society, so that any investment in this sector influences the efficiency of economic and social activities. The most important requirements of economic reform in health sector, is the reform of budgeting methods and its resources distribution. The aim of this study was determination of the requirements for activity-based budget in Rudan health center.
Methods: This was a descriptive, cross-sectional which was performed in 2008. In this study, 5 rural health centers, an urban health center and an urban were selected. In this study, the data related of each activity were collected and analyzed.
Results: In this study, the budget of health funds under two rows of urban and rural program were investigated. Based on amount and unit cost of activities related to each program, required budget of rural health program, including family health activity, environmental health, school health, prevention and treatment of infectious diseases was about 42 billion Rials and suggested budget for urban health program, including family health activity, environmental health, school health, prevention and treatment of infectious and non infectious diseases, was 6 billion Rials.
Conclusion: The current method of budgeting is not responding the real needs of health centers. Therefore, performance based budgeting method is recommended. In this method, type and amount of each activity will determinate the required budget estimate based on unit cost of each activity.

قیمت : 20,000 ريال