اثر عصاره هيدروالکلی کلپوره بر ترميم زخم پوستی موش صحرايی

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 16 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: کلپوره Teucrium Polium ) TP ) گياهی است که خواص ضد التهابی و ضد ميکروبی زيادی برای آن گزارش شده است. در اين مطالعه تأثير عصاره آبی الکلی اين گياه بر روند ترميم زخم مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: 24 سر موش صحرايی پس از ايجاد زخم به صورت اتفاقی به سه گروه مساوی شامل: گروه عصاره 50 و گروه عصاره 100 ميلی گرم در ميلی ليتر TP و گروه کنترل که سرم فيزيولوژی به صورت موضعی دريافت می‌کردند، تقسيم شدند. از روز اول پس از ايجاد زخم، يک ميلی ليتر از هرمحلول بر روی زخم هر گروه ماليده شد. سطح زخم در روزهای 1، 5، 9، 13 و 17 پس از ايجاد زخم اندازه‌گيری شد. داده‌ها با آزمون آناليز واريانس برای اندازه‌گيری‌های تکرار شده تجزيه و تحليل شدند و (P<0/05)
نتايج: سطح زخم بين گروه کنترل و هر دو گروه دوز عصاره گياه TP در روزهای نهم (P کوپکتر از 0/005) ، سیزدهم (P کوپکتر از 0/005) و هفدهم (Pکوپکتر از0/005) تفاوت معن يداری نشان داد. همچنين، و هفدهم (P کوپکتر از 0/005) گياه کلپوره در روزهای پنجم، نهم و سيزدهم تفاوت معن يداری TP مدت زمان لازم برای بهبودی کامل زخم بين گروه کنترل و هر دو گروه دوزهای 50 و 100 گياه نشان داد.
نتيجه گيری : عصاره آبی - الکلی گياه کامل زخم را کاهش ميدهد.

Effect of Teucrium polium extract on skin wound healing in rat
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Teucrium polium (TP) is a plant which its anti-inflammatory and antimicrobial properties has been widely reported. In the present experiment, effect of hydroalcoholic extract of TP on skin wound healing in rats is investigated.
Methods: 30 wistar rats randomly divided in 3 equal groups as follow: control (saline), 50 and 100 mg/ml of TP extract. One day after wounds induction, they were locally applied with saline (control), TP 50 mg/ml, or TP 100 mg/ml, accordingly. Wound areas were measured on days 1, 5, 9, 13 and 17. Data were analyzed using ANOVA for repeated measured data.
Results: Wound area between control and both doses of TP extract was significantly different at 9th (P<0.005), 13th (P<0.005) and 17th (P<0.001) days. Wound healing percent between control and both doses of TP was also significantly different at 5th, 9th, 13th days (P<0.001), and 17th day (P<0.005). Furthermore, a significant different was shown between control and TP doses in the duration of complete wound healing (P<0.001).
Conclusion: hydro-alcoholic extract of Teucrium polium accelerates skin wound healing process and decreases the duration of complete wound healing.

قیمت : 20,000 ريال