بررسی ارتباط عفونت هليکوباکتر پيلوری با آترواسکلروزيس

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 16 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: آترواسکلروزيس از شايع‌ترين علل مرگ و مير و ناتوانی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه از جمله ايران می‌باشد. در سالهای اخير دخالت عوامل عفونی از جمله هليکوباکترپيلوری و کلاميدياپنومونيه به عنوان عامل خطر برای آترواسکلروز مطرح شده است. هدف از اين مطالعه بررسی ارتباط عفونت هليکوباکترپيلوری با آترواسکلروزيس با روش PCR ،همچنين ارتباط اين فاکتور عفونی با ديگر عوامل خطر قلبی و عروقی بود.
روش کار: اين مطالعه به صورت توصيفی- مقطعی بر روی 85 بيمار مراجعه کننده برای پيوند بای پس عروق کرونر در بيمارستان شهيد محمدی بندرعباس در سال 1390 انجام گرفت. در ابتدا نمونه های پلاک آترواسکلروتيک ائورت و بيوپسی عروق توراسيک داخلی پردازش شدند و سپس واکنش زنجيره‌ای پليمراز انجام گرفت. علاوه بر آن با استفاده از پرسشنامه استاندارد خصوصيات دموگرافيک و بالينی بيماران ثبت گرديد. تجزيه و تحليل آماری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS وآزمون دقيق فيشر صورت گرفت.
نتايج: DNA هليکوباکترپيلوری در 7/ 4% نمونه‌های پلاک آترواسکلروتيک و 5/ 3% بيوپسی‌های توراسيک شناسايی شد. ميزان کلسترول در افراد دارای DNA هليکوباکترپيلوری نسبت به افراد فاقد آن، ارتباط آماری معنی‌داری را نشان داد (P<0/05)
نتيجه گيری: در مطالعه حاضر، ارتباط معنی داری بين عفونت هليکوباکترپيلوری با آترواسکلروز به دست نيامد و نقش عفونت هليکوباکترپيلوری به عنوان يک عامل خطر برای آترواسکلروزيس رد شد.

Effect of Helicobacter pylori DNA in human atherosclerotic plaques
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: A number of studies have demonstrated that infectious mico organisms like helicobacter pylori may play a role in the process of atherosclerosis. We, here, aimed to investigate the effect of Helicobacter pylori DNA in atherosclerotic plaques in patients with coronary artery disease.
Methods: In a cross-sectional study, 85 patients undergoing coronary artery bypass graft (CABG) in Jorjani heart center, Bandar Abbas, were enrolled. Using standard questionnaire, demographic and clinical data were gathered. Obtained specimens were processed and polymerase chain reaction (PCR) was carried out. Statistical analysis was performed with SPSS.
Results: Helicobacter pylori DNA was detected within atherosclerotic plaques, in only 4 out of 85 patients (4.7%), where as, 3 out of 85 control specimens from internal mammary artery were positive for presence of the mentioned bacteria. There was no difference between atherosclerotic plaque and thoracic biopsy in terms of Helicobacter pylori DNA positivity.
Conclusion: We did not find any association between the presence of Helicobacter pylori and development of atherosclerosis.

قیمت : 20,000 ريال