رابطه بين سندرم T3 پايين و ميزان مرگ و مير در بيماران مبتلا به نارسايی احتقانی قلب

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 16 - شماره 1

Correlation between low T3 syndrome and mortality rate in patients with systolic heart failure
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: This study was performed to evaluate the prevalence of low T3 syndrome among patients with heart failure and to assess the correlation between decreased level of tri iodothyronin (T3) with mortality rate.
Methods: In a prospective cross-sectional study, 91 patients with systolic heart failure were admitted to Mohammadi hospital in Bandar Abbas in 2008.Thyroid function test was done for every patient, then all of the cases were divided into two groups, according to 60?T3?120 mg/ml in normal T3 group and T3<60 mg/ml in low T3 group based on lab references. Mortality rate in these two groups was compared in a 8-months follow up.
Results: Sick euthyroid syndrome was found in 31 (34.1%) cases .Mortality rate was 19.4% (6 cases) in low T3 group and 8.3% (5 cases) in normal T3 group. The association between mortality rate and decreased level of T3 was not statistically significant (P=0.12).
Conclusion: This study did not show any significant correlation between mortality rate and decreased level of triodothyronin (T3).

قیمت : 20,000 ريال