بررسی رابطه سبک‌های انطباقی و غيرانطباقی شوخی با بهزيستی روانشناختی در پرستاران

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 17 - شماره 6

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: با توجه به اهميت شناخت متغيرهای تعيين‌کننده و تأثيرگذار بر بهزيستی روانشناختی، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبکهای انطباقی و غير انطباقی شوخی با بهزيستی روانشناختی در پرستاران انجام شد. روش کار: اين مطالعه توصيفی - همبستگی روی نمونه 190 نفری (78 مرد و 112 زن) از پرستاران و دانشجويان رشته پرستاری مشغول به تحصيل در دانشگاههای تهران در سال تحصيلی 89-1388؛ که با روش نمونه‌گيری تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. اجرای پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های سبک‌های شوخی و مقياس بهزيستی روانشناختی ريف انجام شد. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 18 و از روشهای آمار توصيفی و ضريب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده گرديد. نتايج: يافته‌های پژوهش نشان داد سبکهای انطباقی شوخی با بهزيستی روانشناختی دارای همبستگی مثبت و معنی‌داراست (533 /0=r). سبکهای غير انطباقی شوخی با بهزيستی روانشناختی دارای همبستگی منفی و معنی‌دار است (258 /0-=r). نتايج تحليل رگرسيون نشان داد مؤلفه‌های بهزيستی روانشناختی توسط سبکهای انطباقی شوخی به خوبی پيش‌بينی می‌گردد. در حالی که تنها مؤلفه‌های بهزيستی روانشناختی پذيرش خود، رشد شخصی، تسلط بر محيط و رابطه مثبت با ديگران توسط سبک‌های غير انطباقی شوخی پيش‌بينی می‌گردد. نتيجه‌گيری: نتايج اين مطالعه نشان می‌دهد که بررسی رابطه بين سبکهای انطباقی و غير انطباقی شوخی با بهزيستی روانشناختی می‌تواند رهنمودهای ارزشمندی را در زمينه تأمين بهداشت روانی پرستاران به همراه داشته باشد. شناخت سبکهای انطباقی و غير انطباقی شوخی به عنوان متغير مهمی برای پيش‌بينی بهزيستی روانشناختی در پرستاران نقش مهمی ايفا می‌کند.

Investigation of relationship between adaptive and maladaptive humor style with psychological well-Being among nurses
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Concerning the importance of examining the determinants and effective variables in psychological well-being, this study was conducted to investigate the relationship between adaptive and maladaptive humor style with psychological well-being among nurses. Methods: This descriptive- correlation study was conducted on 190 nursing students (78 males and 112 females) from nursing students of Tehran Universities in 2009. All participants were randomly selected and asked to complete the humor styles questionnaire (HSQ; Martin et al., 2003) and Ryff’s Psychological Wellbeing Scales (Ryff & Keyes., 1995). Collectes data was analyzed using Pearson product-moment correlation coefficient and regression analysis with SPSS 18. Results: Results of this study showed that adaptive and maladaptive aspects of humor styles had significant positive and negative correlation with psychological well-being, respectively. The results of regression analysis revealed that aspects of psychological well-being were predictable by adaptive and maladaptive humor styles. Conclusion: According to findings relationship between adaptive and maladaptive humor style with psychological well-being among nurses, could help nurses toward protecting and promoting mental health. Adaptive and maladaptive humor styles knowledge can play a significant role in predicting psychological well-being among nurses.

قیمت : 20,000 ريال