بررسی اثربخشی فلپ گاستروکسولئوس برای پوشاندن نقايص نسج نرم ساق

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 17 - شماره 6

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: روشهای انتخابی برای ترميم نقايص نسج نرم در ساق شامل فلپ گاسترکنميوس برای يک سوم پروگزيمال ساق، يک سوم ميانی فلپ سولئوس و در يک سوم ديستال فلپ آزاد می‌باشند. معايب استفاده از فلپ آزاد شامل زمان زياد جراحی، احتمال آسيب به عروق بزرگ و نياز به مهارت زياد در ميکروسرجری می‌باشد. در اين مطالعه توانايی فلپ گاستروسولئوس جهت پوشاندن نقايص نسج نرم ساق به خصوص در موارد ديستال مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: اين مطالعه آينده‌نگر بين سالهای ١٣٨٦ تا ١٣۹۰، بر روی ٢٣ بيمار (٢٠ مرد و٣ زن) با متوسط سن ١٣ /٣٢ سال (١٤ تا ٦٥ سال) انجام گرفت. گروه مطالعه شامل تمام بيمارانی بود که به بيمارستان دکتر باهنر کرمان مراجعه کرده بودند و دچار نقص نسج نرم ساق شده بودند و برای درمان با فلپ عضلانی و شرکت در مطالعه رضايت می‌دادند. ٨ بيمار با نقص نسج نرم يک سوم پروگزيمال تحت جراحی با فلپ گاسترکنميوس، ٤ بيمار با نقص نسج نرم يک سوم ميانی تحت جراحی با فلپ سولئوس، ٣ بيمار با نقص نسج نرم يک سوم ميانی تحت فلپreverse soleus قرار گرفتند و ٨ بيمار با نقص نسج نرم يک سوم ديستال جراحی فلپ reverse soleus برای آنها انجام شد. بيماران برای يک سال پيگيری شدند. در پايان نتايج با نرم افزارSPSS 16 مورد بررسی قرار گرفتند. نتايج: نتايج ترميم در بيماران با نقص نسج نرم ساق در يک سوم پروگزيمال و ميانی به طور کامل موفقيت‌آميز بود. در ٥ بيمار با نقص نسج نرم يک سوم ديستال ترميم با موفقيت همراه بود و در ٣ بيمار در اين ناحيه فلپ از دست رفت. در مجموع فلپreverse soleus در ٧/ ٧٢% موارد موفقيت‌آميز بود. نتيجه‌گيری: موفقيت فلپ در يک سوم پروگزيمال و ميانی مشابه ساير مطالعات بود و روشهای انجام شده در اين نواحی روش انتخابی محسوب می‌شود. در نيمه فوقانی يک سوم ديستال ساق، فلپ reverse soleus با موفقيت انجام شد. اما در نيمه تحتانی يک سوم ديستال ساق ٣ فلپ از دست رفت که به نظر می‌رسد اقدامات و بررسی‌های قبل از عمل مانند آنژيوگرافی بايستی قبل از آن انجام شود.

Effectiveness of the gastrocsoleous flap for coverage of soft tissue defects in leg with emphasis on the distal third
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: The standard methods for reconstruction of soft tissue defects in legs are gastrocnemius flap for proximal third defects, soleus flap for middle third and free flap in the distal third. However, there are problems with the use of free flap, like increased operative time, damage of major vessels and the need for experienced microsurgeon. In this study we examined the ability of the gastrocsoleous flap for coverage of leg soft tissue defects. Methods: This cross-sectional study was undertaken on 23 patients (20 male and 3 female) with the mean age 32.13 years (14 to 65). This group consisted of all of the patients referred to Dr Bahonar Hospital, Kerman with soft tissue defects between April 2011 and April 2012. They were given informed consent for participation in the study and treatment of the defect with muscle flaps. 8 patients with proximal third defects were treated with were treated with gastrocnemius flap, 4 with middle third defects with soleus flap and 3 with reverse soleus flap and 8 with distal third defects with reverse soleus flap. The patients were followed up for at least 1 year. Finally the results were analyzed by SPSS 16. Results: The results for patients with soft tissue defect in proximal and middle third of leg repair was successful. In 5 patients with soft tissue defect in distal third of leg, repair was complete but, in 3 of them flap failure was seen. Overall success rate for reverse soleous flap was 72.7%. Conclusion: The success rate of the flap for the upper and lower thirds was similar to other studies and seems that this is the standard method. In the upper half of distal third reverse soleous flap was successful, but in the lower half of the leg it failed in all 3 cases and it seems that preoperative investigations such as angiography must be performed before embarking on such a procedure.

قیمت : 20,000 ريال