بررسی فراوانی اختلالات خواب در بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس شهر کرمانشاه در سال 1390

مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره 23 - شماره 110

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: بيماری مالتيپل اسکلروزيس (Multiple sclerosis يا MS) يک بيماری خودايمنی سيستم عصبی مرکزی می‌باشد. حدود نيمی از افراد مبتلا به اين بيماری داشتن مشکلات خواب را گزارش نموده‌اند. هدف از انجام تحقيق حاضر، بررسی فراوانی اختلالات خواب در بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس شهر کرمانشاه در سال 1390 بود. مواد و روش‌ها: اين مطالعه به صورت مقطعی بر روی مبتلايان به بيماری ام اس (MS) شهرستان کرمانشاه انجام گرفت. بر اين اساس از بين ليست انجمن ام اس، 120 نفر از مبتلايان انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين مطالعه، پرسش‌نامه‌ای دو بخشی بود. بخش اول پرسش‌نامه محقق ساخته و شامل مشخصات دموگرافيک بيماران و بخش دوم پرسش‌نامه GSA (Global sleep assessment) بود که روايی و پايايی آن جهت ارزيابی اختلالات خواب به تأييد رسيد. يافته‌ها: ميانگين سنی بيماران 13/ 9 ± 68 /34 سال و ميانگين طول مدت ابتلا به بيماری 57/ 5 ± 28/ 9 سال بود. 3/ 73 درصد بيماران را زنان و 7/ 26 درصد را مردان تشکيل می‌دادند. بيش از 87 درصد از افراد تحت مطالعه به گونه‌ای از مشکلات خواب رنج می‌بردند و بيشترين فراوانی مربوط به اضطراب، اختلال در شروع خواب و مشکل در تداوم خواب بود. هر کدام از ويژگی‌های افراد از قبيل جنس، وضعيت تأهل، ميزان تحصيلات، وضعيت شغلی و نوع بيماری بر انواع خاصی از اختلالات مرتبط با خواب تأثيرگذار بود. استنتاج: نتايج اين مطالعه نشانگر آن است که اکثر افراد مبتلا به ام اس به نحوی با مشکلات مرتبط با خواب درگير می‌باشند که اين مسأله به شدت می‌تواند بر فعاليت‌های روزمره و ارتباطات اجتماعی و به طور کلی کيفيت زندگی اين افراد تأثيرگذار باشد.

Prevalence of sleep disorders in patients with multiple sclerosis
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and purpose: Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune disease of the central nervous system with the prevalence of about 2.5 million people worldwide; about half of these patients have reported having trouble in sleeping. This study aimed to investigate the rate of sleep disorders in patients with multiple sclerosis. Materials and methods: This was a cross-sectional study on patients with multiple sclerosis in Kermanshah city, Iran, in 2011. Based on the list of MS society, 120 patients by convenient sampling were selected. Two-part questionnaire was used in this study; the first part was researcher-made questionnaire including demographic characteristics and the second part was Global Sleep Assessment (GSA) questionnaire, which validity and reliability have been confirmed to evaluate sleep disorders. Results: The patients' mean age and mean disease duration was 34.68 ± 9.13 and 9.28 ± 5.57 years, respectively. From 120 samples, 32 (26.7%) were men and 88 (73.3%) were women. More than 87 percent of the subjects suffered from sleep problems and the most frequent problems were anxiety, sleep onset, and sleep continuity. Individuals' characteristics such as gender, marital status, educational level, employment status, and type of illness had a profound impact on certain types of sleep-related disorders. Conclusion: The results of this study indicate that the majority of people with with multiple sclerosis somehow involved with sleep-related problems. This problem can severely affect daily activities, social relationships and overall quality of life.

قیمت : 20,000 ريال