اسمولاليته مايع مغزي نخاعي و جريان خون كاروتيد خرگوش در حالت طبيعي و ادم حاد وازوژنيك

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين

دوره - شماره 17

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: ادم وازوژنيك سبب اختلال در سد خوني مغز و در نتيجه افزايش فشار داخل جمجمه مي شود. ادم حاصله مغز غلظت الكتروليت هاي مايع مغزي نخاعي و همزمان با آن جريان خون مغز را تحت تاثير قرار مي دهد. هدف: مطالعه به منظور مقايسه اسمولاليته مايع مغزي نخاعي و جريان خون كاروتيد خرگوش در حالت طبيعي و ادم انجام شد. مواد و روش ها: 6 گروه جداگانه از خرگوش هاي سفيد انتخاب شدند. سه گروه طبيعي به عنوان شاهد و سه گروه ديگر كه از طريق بستن شريان هاي كاروتيد در آنها ادم ايجاد شده بود، به عنوان گروه مورد درنظر گرفته شدند. اسمولاليته مايع مغزي نخاعي و جريان خون كاروتيد در گروه ها اندازه گيري شد. سي تي اسكن و مطالعه بيوپسي مغز انجام شد. يافته ها: مطالعه سي تي اسكن مغز و مطالعه پاتولوژي بافت هاي مغزي، ادم حاصل از بسته شدن شريان هاي كاروتيد را تاييد كرد. در گروه هاي مبتلا به ادم و گروه شاهد اسمولاليته مايع مغزي نخاعي به ترتيب برابر با 7.6±290.9 و 5.73±296 ميلي اسمول در كيلوگرم و ميزان جريان خون كاروتيد به ترتيب برابر با 0.24±6.77 و 1.09±7.83 ميلي ليتر در دقيقه بود. هيچ كدام از پارامترهاي فوق در گروه هاي شاهد و مورد تفاوت معني داري نشان ندادند. نتيجه گيري: به نظر مي رسد در حالت ادم تعادل بين عبور الكتروليت ها از بافت و مايع مغزي نخاعي به گونه اي حفظ مي شود كه اسمولاليته تغيير نمي كند، ولي جريان خون كه در حالت ادم بايد كاهش يابد با افزايش فشار سيستميك ناشي از ادم جبران مي شود و به حالت طبيعي برمي گردد.

Cerebrospinal fluid osmolality and carotid blood flow in normal and brain edema conditions
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Vasogenic brain edema disturbs blood brain barrier and consequently increase intracranial pressure. It may also affect CSF electrolytes concentrations and brain blood flow. Objective: To compare the CSF osmolality and carotid blood flow in normal and brain edema conditions in rabbits. Methods: 6 groups of rabbits were studied in which 3 groups had normal carotid blood flow and in the other 3, the vasogenic brain edema was obtained by ligation of common carotid arteries. The osmolality of CSF and carotid blood flow were determined and compared with normal determination. Pathological and radiological investigations were also determined. Findings: Brain edema was confirmed with CT Scan and pathological findings. The osmolality of CSF in brain edema and normal conditions were 290.9±7.6 and 296±5.73 mosmole/kg and carotid brain flow were 6.77±0.24 and 7.83±1.09 ml/min respectively. No significant difference between normal and edema conditions were observed. Conclusion: The reduction of brain blood flow in brain edema may compensate with increase of systemic blood pressure. The CSF osmolality did not change during brain edema.

قیمت : 20,000 ريال