مطالعه ابعاد پاسخ‌گويی از ديدگاه پرسنل بيمارستان‌های آموزشی کشور

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 12 - شماره 5

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: پاسخ‌گويی واژه‌ای است که امروزه از لفظ تئوری بايد به جنبه عملی مبدل شود. پاسخ‌گويی در بيمارستان‌های آموزشی جنبه حياتی دارد به همين منظور، اين مطالعه، با هدف بررسی ابعاد پاسخ‌گويی از ديدگاه پرسنل در بيمارستان‌های آموزشی کشور انجام شده است.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه مقطعی در نيمه دوم سال 1390 روی 580 نفر در 5 بيمارستان بزرگ آموزشی کشور در موقعيت‌های شرق، غرب، جنوب، مرکز و شمال کشور انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته روا و پايا شده، با 8 بعد و 31 گويه جمع‌آوری و با استفاده از آمار توصيفی (ميانگين، درصد و انحراف معيار) و استنباطی (تی تست ، همبستگی پيرسون) تحليل شده است.
يافته‌ها: آزمون ضريب همبستگی پيرسون ارتباط بين تمام ابعاد را مثبت نشان داد. بعد سياسی با بيشترين ميانگين (77/ 0±68/ 3) به عنوان بارزترين مؤلفه و بعد فرهنگی با کمترين ميانگين (37/ 1±22/ 2) کم‌اثرترين متغير در بهبود پاسخ‌گويی بوده‌اند. در مجموع وضعيت پاسخ‌گويی بيمارستان‌های آموزشی ايران در حد متوسط به بالا با ميانگين (68/ 0±01 /3) بوده است.
نتيجه‌گيری: يافته‌های پژوهش، تأثير 8 بعد معرفی شده را در پاسخ‌گويی بيمارستان‌ها مؤثر دانسته و پيشنهاد می‌کند که با تأسيس واحدی با همين نام و با کمک برنامه‌ريزی استراتژيک مطابق با فرهنگ و جمعيت شناختی منطقه بهبود پاسخ‌گويی را در بيمارستان‌های آموزشی کشور پايه‌ريزی و تقويت نمايند.

Dimensions of Accountability from The Perspective of Educational Hospital Staff
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: Nowadays accountability is a word that should be convert from theoretical to practical. Accountability is a vital issue in educational hospitals . Therefore, this study examined the dimensions of accountability in the educational hospitals of Iran.
Materials and Methods : This cross-sectional study was performed on 580 patients in the second half of 2011 in five large teaching hospital from the East , West , South , Central and North of Iran. The data were collected by reliable and valideted questionnaire with 31 items . Descriptive statistics presented by frequency, percent, means and standard deviation. Relationship between the variables were analyzed by t- test and Pearson correlation .
Results : In this study total number of the subjects were 580 cases that %45.3 of these were male and the rest were female. Most individuals (44.3%) were in the age group of 21-29 and 5% were in age group of less than 20 years of old. Pearson correlation test showed positive relationship between all the dimensions. The highest average was related to political dimension (3.68±0.77) which was identified as the most significant component and cultural demention with lowest average (2.22±1.37) had least effect in improving the accountability. In the view of the staff about accountability, Imam Reza hospital of Kermanshah had the highest accountability mean (3.31±0.72) and Imam Khomeini hospital of Tehran had the lowest accountability mean (2.53 ±0.51 ). Overall, Accountability status of educational hospitals were moderate with mean of 3.1 ±0.68 .
Conclusion : Research findings showed that the introduced dimensions were effected on accountability. This study suggests the establishment of a unit with the same name and Improve accountability in the educational hospitals by the help of strategic planning according to the local culture and demographic status.

قیمت : 20,000 ريال