مقايسه کيفيت خواب و ارتباط آن با شدت خستگی در بين کارگران روزکار و شب‌کار در کارخانه قند در سال 1390

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 12 - شماره 5

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: خواب يکی از نيازهای مهم برای زيستن است. کمبود خواب و خستگی در دراز مدت موجب از هم‌گسيختگی بنياد جسمی و روانی فرد شده و علاوه بر بروز مشکلات بهداشتی، راندمان کاری افراد را نيز کاهش می‌دهد. با توجه به تهديدات ناشی از کيفيت خواب نامطلوب، پژوهش حاضر با هدف تعيين وضعيت کيفيت خواب و ارتباط آن با شدت خستگی در بين کارگران روزکار و شب‌کار، طراحی و اجرا گرديده است.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه از نوع مقطعی بر روی 121 نفر از کارگران کارخانه قند کرمانشاه که به صورت تصادفی انتخاب شدند، در سال 1390 انجام گرفت. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه استاندارد کيفيت خواب پيتزبرگ
] ( Pittsburgh [Sleep Quality Index (PSQI ، مقياس شدت خستگی و پرسش‌نامه اطلاعات دموگرافيک، استفاده گرديد. داده‌ها توسط آزمون‌های همبستگی پيرسون و تی مستقل، من‌ويتنی، آنووا و کروسکال واليس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته‌ها: کيفيت خواب روزکاران مطلوب‌تر از شب‌کاران بود (نمره کل 7 /2±2 /6 در مقابل 5 /4±9) (001/ 0= p ). در روزکاران نسبت به شب‌کاران، زمان لازم برای به خواب رفتن کمتر (13±7 /19دقيقه در مقابل 8 /17±2/ 29) (002 /0= p ) و طول مدت خواب واقعی، بيشتر (2 /1±6 ساعت در مقابل 8 /1±7 /4) (001 /0= p ) بود. شب‌کاران نسبت به روزکاران، مصرف داروی خواب‌آور (9 /28% در مقابل 5 /11%) (012 /0= p ) و اختلالات خواب (8/ 53% در مقابل 13%) (001 /0= p ) بيشتری داشتند. در کارگران با افزايش شدت خستگی، کيفيت خواب نامطلوب‌تر بود (001 /0= p ).
نتيجه‌گيری: نتايج نشان داد که کار کردن در ساعاتی ناهماهنگ با ريتم سيرکادين، می‌تواند منجر به کيفيت خواب نامطلوب در افراد گردد. با آموزش‌ کارگران جهت آشنايی با مشکلات ناشی از کم‌خوابی، توصيه به آن‌ها جهت جبران کم‌خوابی‌ها در فرصت‌های پيش‌آمده و با برنامه‌ريزی بهتر شيفت‌های کاری توسط مديران، کيفيت خواب افراد بهبود می‌يابد.

Comparison of sleep quality and its Relationship with Fatigue Severity between Day and Night Workers in Sugar Factory in 2011
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: One of the most important needs of life is sleep . Sleep deprivation and fatigue in the long-term leads to physical and psychological failure . In addition to health problems , work efficiency will also decrease . Due to the threats arising from poor sleep quality ; this study was performed to determine the sleep quality and its relation to fatigue severity between night and day workers .
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 121 workers who were randomly selected from one of the sugar industries. Data were collected using a standard Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), a Fatigue Severity Scale and demographic questionnaire . The gathered data was analyzed by Pearson, Independent t-test, Mann-Whitney, ANOVA and Kruskal-Wallis tests.
Results: Overall sleep quality of day workers was more desirable than night workers (total score 6.2±2.7 vs. 9±4.5) (p=0.001). The time required for falling asleep was less (19.7±13 min vs. 29.2±17.8) (p=0.002) and real sleep duration was more (6±1.2 hrs vs. 4.7±1.8) (p=0.001) in the day workers. Using sleeping drugs (28.9% vs. 11.5%) (p=0.012) and existance of sleep disorders (53.8% vs. 13%) (p=0.001) were more prevalant in the night workers . The increase of fatigue led to worse quality of sleep in the workers (p=0.001).
Conclusion: Results showed that working in uncoordinated hours with circadian rhythm can lead to undesirable sleep quality . Training the workers about the problems arising from lack of sleep and how to compensate sleeplessness in available opportunities is strongly recommended. Also, managers should be instructed to plan the shift work more approrriatly.

قیمت : 20,000 ريال