تأثير عصاره آبی سداب بر روند اسپرم‌سازی موش صحرايی نر بالغ نژاد ويستار

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 12 - شماره 5

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: رشد بی‌رويه جمعيت منجر به پيدايش روش‌های جديد جلوگيری از بارداری شده، امروزه مردان نقش خود را در مشارکت در استفاده از روش‌های بارداری پذيرفته‌اند. ‌از روش‌های جلوگيری از بارداری روش‌های غير هورمونی می‌باشد. در روش‌های غير هورمونی از گياهان استفاده می‌شود. سداب از دير باز در طب سنتی ايران به عنوان داروی پيشگيری از بارداری در هر دو جنس کاربرد داشته است. در اين مطالعه تأثير تجويز عصاره آبی گياه سداب بر بافت بيضه و روند اسپرم‌سازی موش صحرايی بررسی شده است.
مواد و روش‌ها : در اين مطالعه که از نوع تجربی است 30 سر موش صحرايی به شکل کاملاً تصادفی به سه گروه ده تايی تقسيم شدند. گروه کنترل هيچ ماده‌ای دريافت نکردند، گروه شاهد نرمال سالين دريافت کردند. همچنين گروه تجربی عصاره آبی سداب به ميزان 300 ميلی‌گرم بر کيلوگرم به روش درون صفاقی به مدت 40 روز دريافت کردند. 40 روز بعد از شروع اولين تزريق، حيوانات بيهوش شدند. بيضه راست جداسازی و جهت مطالعات بافت‌شناسی فيکس شد. در اين مطالعه، به منظور بررسی آماری از تست‌های ANOVA و Tukey استفاده شد.
يافته‌ها : نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که تعداد سلول‌های اسژرماتوگونی، اسپرماتوسيت اوليه، اسپرماتيد و سلول‌های لايديگ گروه تجربی در مقايسه با گروه کنترل و گروه شاهد بطور معنی‌داری کاهش يافته است (05/ 0= p ). افزايش ضخامت غلاف سفيد بيضه و کاهش قطر لوله منی‌ساز در گروه تجربی نسبت به گروه‌های کنترل و شاهد معنی‌دار بود (01 /0= p ).
نتيجه‌گيری: نتايج نشان می‌دهد که عصاره آبی گياه سداب می‌تواند روی فعاليت سيستم توليد مثل، اثر کاهشی داشته باشد و احتمالاً می‌تواند به عنوان ماده‌ای جهت کنترل جمعيت، مفيد باشد.

Study of the Efects of Ruta Graveolens Aqueos Extract Effects on the Spermatogenesis of Mature Wistar Rat
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: Nowadays men hava accepted their role in pregnancy prevention. Some of these methods are non-hormonal. In non-hormonal methods plants are used. Ruta graveolens is one of these plants. This plant grows in Iran and was used as a contraceptive plant in the ancient medicine in both sexes. In this study the effect of aqueous extract of this plant on the time of rat spermatogenesis on testis tissue has been investigated.
Materials and Methods: In this experimental study 30 rats allocated randomly to three groups (n=10) as control which did not receive anything, vehicle which received only normal saline, and experimental which received ruta extract. Lethal dose 50 (LD50) extract was considered as 620 mg/kg. Based on this, sub LD 50 dose of aqueous extract 300mg/kg was injected intraperitoneally once every other day for 40 days. A day after last injection the animals were deeply anesthetized and dissected. The right testis were extruded and fixed for histological studies. For statistical analysis ANOVA and Tukey as a post hoc test were used.
Results: Intraperitoneal injection of 300mg/kg Ruta graveolens showed a significant decrease in the number of spermatogonia, primary spermatocyte, spermatid, lydig cell in experimental group as compared to control and vehicle. Also there were a significant increase in thickness of tunica albugina and a decrease in somniferous tubule diameter (p=0.01).
Conclusion: The aqueous extract of R.G diminishes the reproductive system activity and might be a useful substance for birth control process.

قیمت : 20,000 ريال