فراواني نسبي احساس خستگي در دانش آموزان 15-12 ساله اصفهان

مجله دانشكده پزشكي اصفهان

دوره 22 - شماره 74-75

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: كودكان و نوجوانان قشر مهم و آسيب پذير جامعه را تشكيل مي دهند، از اين رو توجه به رشد و سلامتي آنها نقش بسيار مهمي در پيشرفت كشور دارد. احساس خستگي (Fatigue) يكي از شكايات شايع مردم است كه اثرات زيانباري بر عملكرد شغلي و اجتماعي دارد و همچنين مي تواند ناشي از بيماريهاي مهم ناشناخته اي باشد كه به راحتي قابل درمان و يا پيشگيري است، از اين رو در اين مطالعه به بررسي شيوع خستگي در دانش آموزان 12 تا 15 سال پرداخته ايم.
روشها: نوع مطالعه توصيفي - تحليلي است. اطلاعات به وسيله پرسشنامه استاندارد جمع آوري شده است. 1000 نفر دانش آموز دختر و پسر راهنمايي شهر اصفهان در سال 1382 به صورت خوشه اي نمونه گيري شدند، اطلاعات براساس نمره بندي سوالات مربوط به ارزيابي خستگي و با استفاده از نرم افزار SPSS آناليز گرديد.
نتايج: 56 نفر از 1000 نمونه مورد مطالعه داراي خستگي خفيف بودند (5.6 درصد). خستگي متوسط و شديد وجود نداشت. شيوع خستگي در دختران 10.2 درصد و در پسرها 1.2 درصد بود (P<0.001).
بيشترين فراواني خستگي در دانش آموزاني بود كه شغل مادر آنها كارمند (14%)، تحصيلات مادر فوق دپيلم (10.8%) و تعداد فرزندان خانواده آنها 4 نفر (7.8%) مي باشد. ولي ارتباط معني داري بين خستگي و متغيرهاي فوق وجود نداشت. بين كيفيت خواب و خستگي ارتباط معني داري وجود دارد (P<0.001).
بحث: وجود خستگي در اين گروه سني به خصوص در جنس دختر از اهميت خاصي برخوردار است. گرچه خستگي در جوامع مختلف شيوع بالايي دارد (احساس خستگي بعد از كلاس در 44 درصد دانش آموزان Bytom، 37.5 درصد شيوع خستگي در دانشجويان پزشكي اسپانيا، 18.2 درصد در مردم انگليس و 9.9 درصد در تگزاس)، عواملي چون سبك زندگي و شرايط خواب، كم تحركي، سو تغذيه، رقابت درسي و بيماريها در ايجاد خستگي دخالت دارند كه برخي از اينها دراين سنين كمتر است. اين يافته ها به خصوص درجنس دختر لزوم تامين سلامتي اين قشر كه آينده كشور را مي سازند را تاكيد مي كند.

The prevalence of fatigue in the students aged between 12 and 15 years in Isfahan
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Children are among high-risk groups in communities. Screening for disease symptoms in early years will help to promote their health. Fatigue is a prevalent complaint and has detrimental effects on personal and social functions. It may be the symptom of an undiagnosed disease, preventable if detected early.
Methods: In this study we investigated the prevalence of fatigue in students aged between 12 and 15 years in Isfahan. One-thousand subjects in clustered sample from five districts in Isfahan were assessed by questionnaires, adopted from standard Rand short form questionnaire.
Results: Prevalence of fatigue (score>22) was 5.6 percent in the students who were studied. All of the students had mild fatigue (girls: 10.1%, boys: 1.2%) (P<0.001). There was a significant relationship between fatigue and sleep quality (P<0.001).There was no significant relationship between employment or education of the students' mothers and their fatigue (P>0.05). Fatigue is more prevalent in students with 4 children in their families (insignificant). 39.4 percent of students did not take part in school exercises.
Discussion: The prevalence of fatigue in students was less than in other communities. Probably lifestyle and under-reporting by students in our study are the main reasons for different results. We recommend that the community be educated about fatigue and that students be evaluated for this condition by physicians.

Keyword: