الگوی غذايی سنتی و خطر ابتلا به سندرم متابوليک : مطالعه خرم آباد

مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

دوره 8 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: مطالعات زيادی جهت شناسايی ارتباط غذاها و مواد مغذی با سندرم متابوليک انجام شده است، در حالی که مطالعه الگوهای غذايی و ارتباط آن با سندرم متابوليک فوايد بيشتری نسبت به بررسی ارتباط منحصراً يک يا چند ريز مغذی دارد؛ بنابراين مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط الگوهای غذايی سنتی با سندرم متابوليک در شهر خرم‌آباد انجام شد. مواد و روشها: در اين مطالعه مقطعی، 973 نفر (237 مرد و 736 زن) از ساکنين شهر خرم‌آباد به روش نمونه گيری خوشه‌ای چند مرحله ای و بصورت تصادفی سيستماتيک انتخاب شدند. دريافت‌های غذايی افراد با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک نيمه کمی 200 آيتمی ارزيابی، وزن، قد و فشار خون اندازه گيری و نمايه توده بدن (BMI) محاسبه شد. قند خون ناشتا، پروفايل ليپيدی و انسولين سرم اندازه گيری شد. سندرم متابوليک طبق معيارهای انجمن قلب آمريکا تعريف شد. يافتهها: شيوع سندرم متابوليک 29% بود. افرادی که در بالاترين پنجک الگوی غذايی سنتی قرار داشتند، در مقايسه با افراد پايين‌ترين پنجک، شانس بيشتری برای ابتلا به سندرم متابوليک (نسبت شانس 73/ 2و فاصله اطمينان 95%: 4/ 1 تا 56/ 3) داشتند. بين اندازه دور شکم و BMI با الگوی غذايی سنتی ارتباط مستقيمی وجود داشت. نتيجه گيری: الگوی غذايی سنتی می‌تواند (تخم مرغ، چای، آب ميوه، غلات تصفيه شده، مغزها، ترشی، روغن جامد، روغن مايع، قند و شکر، نمک، ادويه جات) خطر ابتلا به سندرم متابوليک را افزايش ‏دهد.

Traditional dietary patterns and risk of metabolic syndrome: a study in Khorramabad
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objective: Many studies have investigated the relationship between metabolic syndrome, foods, and nutrients. The study of dietary patterns and their relationship to metabolic syndrome is more beneficial than the relationship between one or more micronutrients. This study determined the relationship between traditional dietary pattern and metabolic syndrome in a study in the city of Khorramabad, Iran. Materials and Methods: In this study, 973 patients (237 males and 736 females) who are residents of the city of Khorramabad were selected using multistage cluster and randomized systematic sampling. Food intake was assessed using a 200 food-item semi-quantitative food frequency questionnaire, and by measuring weight, height, and blood pressure and calculating BMI. Fasting blood sugar, lipid profiles, and serum insulin levels were measured. Metabolic syndrome was defined based on American Heart Association criteria. Results: The results showed that the prevalence of metabolic syndrome was 29%. In comparison with participants in the lowest quintile of traditional dietary pattern, those in the highest quintile showed increased risk of metabolic syndrome (OR = 2.73, CI 95% = 1.4-3.56). Traditional dietary pattern was positively correlated with waist circumferences and BMI. Conclusion: Findings of this study showed that traditional dietary pattern (high consumption of eggs, tea, fruit juices, refined grains, nuts, pickles, hydrogenated fats, sugars, salt, and spices) increased the risk of metabolic syndrome.

قیمت : 20,000 ريال