اثر مصرف آب انار بدون قند افزوده شده بر مقاومت انسولینی، پروتئین واکنشگر C و چاقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 13 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمینه و هدف: ديابت یکی از بيماريهاي متابوليک شايع در جهان بوده و ارتباط زیادی با چاقي دارد. چاقي مرکزي نیز با افزايش خطر ديابت، بيماري قلبي- عروقي، هيپرانسولينمي توام است. هيپرانسولينمي علت اصلي زنجيره اختلالات مرتبط با چاقي شکمي مي‏باشد. مطالعات نشان داده ميوه ها، سبزيجات و نوشيدني‏هاي غني از تركيبات فنولي احتمالاً ميزان ابتلا به ديابت را كاهش مي دهند. يكي از ميوه هاي غني از فلاونوييد، انار است. اين مطالعه با هدف ارزيابي تاثير فرآورده تجاري بدون شيرين كننده آب انار بر روي الگوي قند، فاکتور التهابي، شاخصهاي تن سنجي انجام شد.
روش کار: در اين كارآزمايي باليني، 50 بيمار مبتلا به ديابت نوع 2 در محدوده سني 50-30 سال به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند: گروه مداخله (25 نفر) روزانه 240 سي سي آب انار شيرين نشده و گروه کنترل (25 نفر) كه روزانه 240 سي سي آب به مدت دو ماه مصرف كردند. قند خون ناشتا، فاکتورالتهابی(hs-CRP)اندازه های آنتروپومتری شامل وزن، قد، دور کمر، دور باسن، نمایه توده بدن در ابتدا و پس از هشت هفته اندازه گیری شد. از برنامه Nutritionist IV، آزمون Independent sample t-test و Paired sample t-test برای آنالیز داده ها استفاده گردید.
يافته ها: مقایسه غلظت قند خون، هموگلوبین گلیکوزیله ، نمایه توده بدنی و hs-CRP بین دو گروه در ابتدای مداخله اختلاف معنی‏داری را نشان نداد. در گروه مداخله شاخص مقاومت انسوليني، وزن بدن، دور کمر و دور باسن به صورت معني‏داری کاهش يافت (به ترتیب 05 /0>p<0/05,p<0/05,p<0/01 ,p); در حالی‏ که مقایسه قند خون، هموگلوبین گلیکوزیله، hs-CRP اختلاف معنی داري را نشان نداد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاکي از تاثير مثبت مصرف روزانه آب انار بر بهبود مقاومت انسوليني، وزن، دور کمر و دور باسن بود.

The Effect of Unsweetened Pomegranate Juice on Insulin Resistance, High Sensitivity C-Reactive Protein and Obesity among Type 2 Diabetes Patients
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

ackground & objectives: Diabetes mellitus is one of the prevalent metabolic disorders in the world and mostly it is related to Obesity. Central obesity results in higher risk of diabetes, cardiovascular disease and hyperinsulinemia. Hyperinsulinemia is the main reason of central obesity disorders. Studies have been shown that the fruits, vegetables and drinks are rich in phenolic and antioxidants components may alleviate diabetes diseases. One of these fruits is Pomegranate that is rich in flavonoids. Therefore, this study was designed to determine the effect of unsweetened pomegranate juice consumption on insulin resistance, inflammatory factor and anthropometric measures in diabetic patients.
Methods: In this clinical trial, 50 patients with type 2 diabetes aged 30-50 years were recruited into the study and randomly assigned into two groups: (1) intervention group (n=25) who drank 240 ml unsweetened pomegranate juice daily and (2) control group (n=25) who drank 240 ml water daily for two months. Fasting blood glucose, inflammatory factors including hs-CRP, anthropometric measures including weight, height, waist and hip circumference, BMI were determined at the baseline and after 8 weeks. Nutritionist IV program, Independent sample t-test, Paired sample t-test were used for data analyses.
Results: Comparison of fasting blood glucose, HbA1C, body mass index, hs-CRP between the two groups before intervention did not reveal a significant difference. The result of the study showed a significant decrease in insulin resistance, body weight, hip circumstance, waist circumstance in intervention group (p <0.05، p <0.01، p <0.05، p <0.05 respectively) whereas no significant changes were found for serum glucose, HbA1C, hs-CRP in this group.
Conclusion: These findings indicate the beneficial effect of the daily consumption of unsweetened pomegranate juice on insulin resistance, body weight, waist and hip circumstances.

قیمت : 20,000 ريال