تاثير کلاس های آمادگی زايمان بر مدت بستری و ميزان رضايتمندی مادران

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام

دوره 21 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: طولانی شدن زايمان و مدت بستری ، اثرات زيانباری برای مادر و جنين به همراه دارد. عدم آموزش و آمادگی مادران باردار در اين دوران موجب افزايش مداخلات پزشکی و ايجاد عوارض برای مادر و جنين می شود.لذا برگزاری کلاس های آمادگی برای زايمان در دوره بارداری می تواند راه حل مناسبی برای رفع اين مشکلات باشد. مواد و روش ها : اين مطالعه ، از نوع تحقيقات سيستم بهداشتی می باشد که بر روش مقطعی تحليلی و آينده نگر در طی سالهای 89-1387 در مرکز آموزشی درمانی طالقانی اراک انجام شد.تعداد 170 زن باردار نخست زا به روش نمونه گيری آسان انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه مساوی (شاهد، مورد) تقسيم شدند. گروه مورد در کلاس های آمادگی دوران بارداری به مدت 8 جلسه 2 ساعته که هر دو هفته يکبار برگزار می شد شرکت کرده و تحت آموزش يک مربی مامايی مجرب قرار گرفتند.گروه شاهد نيز تنها مراقبت های معمول دوران بارداری را دريافت کردند.پس از زايمان ، مدت بستری در بيمارستان و ميزان رضايتمندی مادران در دو گروه محاسبه شد و با استفاده از روش های آماری مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته های پژوهش : ميانگين ساعات بستری در گروه مورد ( 14/ 11±70/ 30ساعت ) بطور معنی داری کمتر از گروه شاهد (33/ 15±17/ 38ساعت ) بود ( P=0/001) . همچنين ميزان رضايت مادران از زايمان طبيعی در گروه مورد (202/ 94 درصد ) بطور معنی داری بيشتر از گروه شاهد (241 /67 درصد ) بود ( P=0/ 001) . بحث و نتيجه گيری : اين مطالعه نشان داد که شرکت مادران باردار در کلاس های آمادگی زايمان ، هم مدت بستری مادران در بيمارستان را کاهش می دهد و هم ميزان رضايت آنان از تجربه زايمان را می افزايد. لذا پيشنهاد می گردد اين کلاس ها بصورت گسترده تری در مراکز مراقبت بارداری تشکيل شوند

Effect of Childbirth preparation Classes on the duration of admission and satisfaction of mothers
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Increasing the duration of admission and labor has harmful effects on mother and fetus . Lack of maternal education and preparedness increase medical intervention and create complications for both mother and baby.Therefore,Childbirth preparation classes during pregnancy can be an appropriate solution to address these problems. Materials & Methods: This was a HSR and descriptive – analytical sort of research , which was performed during 2009-2011 in Arak Taleghani Hoapital .170 nulliparous pregnant women who were selected by simple sampling , were assigned in to two group ( case and control) .Case group participated in preparation classes for eight sessions , 2 hours once two weeks , and trained with a coach of midwifery.Control group received only usual pregnancy care.The duration of admission and satisfaction of mothers were assessed and gathered by questionnaire . Data were analyzed by SPSS software. Findings:Duration of admission in the case group ( 30.70±11.14hours) was significantly shorter than the control group (38.17±15.33hours.p=0.001).Satisfaction rate of mothers in the case group ( 94.20%) was significantly higher than the control group ( 67.24% . p=0.001). Conclusion :Our study showed Childbirth preparation classes decrease duration of admission and increase satisfaction of mothers . Therefore it is recommended that all pregnant women participate in these classes during pregnancy.

قیمت : 20,000 ريال