مقایسه تأثیر ماساژ یک مرحله‌ای نقطه شش طحالی (SP-6) و کیسه صفراوی 21 (GB- 21) بر طول مراحل و نوع زایمان در زنان نخست‌زا مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

مجله دانشگاه علوم پزشكي قم

دوره 7 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: تسكين‌دهنده‌هاي درد، يك بخش مهم از مراقبت‌هاي مامايي نوين را تشكيل مي‌دهند. يكي از روش‌هاي در دست تحقيق، تأثير طب فشاري بر كاهش طول مدت مراحل زايماني است. این مطالعه با هدف بررسي مقایسه تأثیر طب فشاري یک مرحله‌ای در دو نقطه شش طحالی (SP-6) و کیسه صفراوي 21 (GB- 21) بر طول مراحل و نوع زایمان و آپگار نوزاد در زنان نخست‌زا صورت گرفت.
روش بررسی: اين مطالعه به‌صورت کارآزمایی بالینی روي 150 زن نخست‌زا انجام شد. زنان به‌طور تصادفي در سه گروه مساوي شامل: طب فشاری كيسه صفرا 21، طب فشاري 6 طحالي و کنترل تقسيم شدند. مداخله در دو گروه اول به مدت 20 دقيقه و در ديلاتاسيونcm 4-3 سرويكس انجام شد. در گروه كنترل، تماس بدون اعمال فشار در نقاط طب فشاری و با همان شرایط گروه مداخله انجام گرفت .اطلاعات جمع‌آوری‌شده با استفاده از تست‌های آماری تي زوجی، تي مستقل و آنالیز واریانس یک‌طرفه تجزيه و تحليل شدند.
یافته‌ها: در اين بررسي، طول فاز فعال زايمان در گروه‌هاي مداخله كمتر از گروه كنترل بود (05 /0کوچکتر ازp)، اما در دو گروه مداخله، تفاوت معني‌داري مشاهده نشد (05 /0بزرگتر ازp). همچنین طول مدت مرحله دوم ليبر در گروه كنترل بيش از دو گروه آزمايش بود، اما اين تفاوت اختلاف معني‌داري نداشت (05 /0بزرگتر ازp). سه گروه از نظر آپگار دقيقه پنجم، اختلاف آماري معني‌داری نداشتند (05 /0بزرگتر ازp). تعداد سزارین‌ها در گروه‌هاي مداخله بیشتر از گروه كنترل بود (05 /0کوچکتر ازp).
نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه، طب فشاری در دو نقطه 6 طحالی و كيسه صفراوي 21 (SP-6, GB-21)، در مداخله يك مرحله‌اي در کاهش طول فاز فعال زایمان مؤثر و يكسان بوده است.

Comparison of the Effects of One-Step Acupressure of Spleen Point 6 (SP-6) and Gall Bladder 21 (GB-21) on the Duration and Type of Delivery in Nulliparous Women Referred to Hospitals in Shiraz University of Medical Sciences, Iran: A Randomized Clinical Trial
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: Sedatives constitute an important part of modern obstetric care. One of the under-investigation methods is the effect of acupressure on reduction of the duration of labor stages. This study was performed aiming at comparison of the effects of one-step acupressure of spleen point 6 (SP-6) and gall bladder 21 (GB-21) on the duration and type of delivery and Apgar of newborne in nulliparous women.
Methods: This clinical trial study was performed on 150 nulliparous women. Women were randomly assigned to three groups, including gallbladder 21 acupressure, spleen point 6 acupressure, and control. In first two groups, pressure was performed at 3-4cm cervical dilatation for 20 minutes. In the control group, contact with no pressure was done on the acupressure points and with the same condition of the intervention group. The collected data was analyzed using paired t-test, independent t-test, and one-way variance analysis.
Results: In this study, the duration of the active stage of labor in the intervention group was less than control group (p<0.05), but no significant difference was observed in the two intervention groups (p>0.05). Also, duration of the second stage of labor in the control group was more than two experimental groups, but the difference was not significant (p>0.05). The three groups, had no significant difference in the fifth minute Apgar score (p>0.05). The number of cesarean sections in the intervention groups were more than control group (p<0.05).
Conclusion: According to the results of this study, the acupressure in SP-6 and GB-21 points, in the one-step intervention was equally effective in reducing the duration of active stage of labor.

قیمت : 20,000 ريال