مقايسه تأثير آرام‌سازی بنسون و ماساژ استروک سطحی پشت بر سطح اضطراب بيماران آنژين صدری ناپايدار

مجله پژوهش پرستاري ايران

دوره 8 - شماره 31

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: آنژين صدری ناپايدار تقريباً خطرناک‌ترين حالت بيماری‌های ايسکميک است، و اکنون بيشتر از نيمی از موارد پذيرش در بخـش مراقبت‌های ويژه قلبی را شـامل می‌شود. اضطراب معمولاً در اين بيماران بالا بوده و سبب وخيم‌تر شدن شرايط بيمار می‌شود. اين مطالعه با هدف مقايسه تأثير دو روش آرام‌سازی بنسون و ماساژ استروک سطحی پشت بر سطح اضطراب بيماران مبتلا به آنژين صدری ناپايدار بستری در بخش CCU انجام شد. روش: اين مطالعه به روش کارآزمايی بالينی در بيمارستان امام خمينی (ره) پلدختر در سال 1391 انجام شد 114 بيمار مبتلا به آنژين صدری ناپايدار براساس معيارهای ورودی انتخاب و با روش بلوکه‌بندی تصادفی به سه گروه مساوی مداخله (دو گروه) و کنترل (يک گروه) تخصيص داده شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در اين پژوهش شامل فرم مشخصات دموگرافيک و پرسشنامه اضطراب اسپيل‌برگر بود. در گروه‌های مداخله، ماساژ اس.اس.بی.ام و آرام‌سازی بنسون در 2 روز اول بستری هر کدام يک نوبت در روز و به ترتيب به مدت 10 دقيقه و 20 دقيقه در ساعت 8-6 عصر انجام گرديد. در گروه کنترل مداخله‌ای صورت نگرفت. سطح اضطراب قبل و بلافاصله بعد از مداخله (ماساژ، آرام‌سازی) و در گروه کنترل در زمان‌های مشابه اندازه‌گيری و ثبت شد. از آمار توصيفی نظير جداول توزيع فراوانی و شاخص‌های آماری نظير ميانگين، انحراف معيار و دامنه تغييرات و آمار تفسيری (تحليلی) نظير آزمون آناليز کوواريانس، آنو وا و آزمون توکی جهت تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده گرديد. يافته‌ها: يافته‌های پژوهش نشان داد بين ميانگين اضطراب قبل و بعد از ماساژ استروک سطحی پشت با (001 /0>p) اختلاف معناداری وجود داشت. بين ميانگين اضطراب قبل و بعد از آرام‌سازی بنسون با (001 /0>p) نيز اختلاف معناداری وجود داشت. اختلاف ميانگين ميزان اضطراب و علايم حياتی قبل و بعد در دو گروه آزمون نيز معنادار بود (001/ 0>p). ماساژ استروک سطحی پشت و آرام‌سازی بنسون بر کاهش ميزان اضطراب بيماران آنژين صدری ناپايدار مؤثر بوده و تأثير ماساژ استروک سطحی پشت، بيشتر از آرام‌سازی بنسون بود. نتيجه‌گيری: نتايج به دست آمده، حاکی از مؤثر بودن ماساژ استروک سطحی پشت و آرام‌سازی بنسون در کاهش اضطراب بيماران مبتلا به آنژين صدری ناپايدار بود. و تأثير ماساژ استروک سطحی پشت بيشتر از آرام‌سازی بنسون بود. با توجه به نتايج فوق دو روش کنترل اضطراب به عنوان شيوه‌های قابل قبول، ساده و قابل آموزش می‌توانند توسط پرستاران مورد استفاده قرار گيرند.

Compare the effects of Benson relaxation and slowe stroke back massage on the level of anxiety among unstable angina patients
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Unstable angina, ischemic disease is almost the most dangerous, and now more than half of the cases admitted to the cardiac intensive care unit are included. Anxiety is usually high in these patients, leading to worsening disease. To compare two methods of surface relaxation and massage strokes behind the anxiety level of hospitalized patients with unstable angina was part CCU. Method: This study is a clinical trial of Imam Khomeini (ra) was Poldokhtar 1391, 114 patients with unstable angina based on inclusion criteria and were randomly divided into three groups Tessellation method of intervention (both groups and control group) were assigned. collect data in this study included demographic characteristic and the Spielberger Anxiety Inventory. intervention group, Massage S.S. B.M And the relaxation times in the first 2 days of hospitalization each day for 10 min and 20 min, respectively, at 8-6, was carried out. In the control group there was no intervention. Levels of anxiety before and immediately after the intervention (massage, relaxation) and the control group were measured and recorded at the same time. Descriptive statistics such as frequency distribution and statistical parameters such as mean, standard deviation and range and interpretation of statistics (analysis), such as analysis of covariance, Anu Wa and Tukey test were used to analyze the data. Results: The findings showed that the average level of anxiety before and after the massage strokes back (P<0.001), there was no significant difference. The mean anxiety before and after relaxation (P<0.001), there was also a significant difference. The mean difference between anxiety and vital signs before and after the two groups was significant (P<0.001). Masazhastrvk surface behind Benson relaxation in reducing anxiety in patients with unstable angina and the effect of massage strokes behind the surface, most of the Benson Relaxation. Conclusion: The results indicate the effectiveness of the surface Masazhastrvk and relaxation in reducing anxiety in patients with unstable angina, respectively. Masazhastrvk impact surface was further back than Benson relaxation. According to the results of two methods of anxiety management practices accepted as a simple and reliable learning can be used by nurses.

قیمت : 20,000 ريال