درک دانشجويان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ويژه نوزادان از وضعيت تحصيل در اين رشته نوپا در ايران، يک مطالعه کيفی

مجله پژوهش پرستاري ايران

دوره 8 - شماره 29

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: پرستاران متخصص بالينی از اعضای حياتی سيستم خدمات بهداشتی هستند. دانش و مهارت آنان در کيفيت مراقبتی که بيماران دريافت می‌کنند بسيار تأثيرگذار است. در کشور ايران طی چند سال اخير، آموزش پرستار متخصص بالين به صورت رسمی و آکادميک در مقطع کارشناسی ارشد در چند دانشکده به صورت محدود انجام پذيرفته است. با توجه به نوپا بودن اين رشته، تجارب دانشجويان مشغول به تحصيل در اين رشته از جهت درک تجارب آن‌ها در زمينه رشته تحصيلی‌شان مورد توجه قرار می‌گيرد. هدف اين مطالعه بررسی کيفی درک دانشجويان پرستاری مراقبت ويژه نوزادان درباره وضعيت تحصيل در اين رشته نوپا در کشور ايران می‌باشد. روش: در اين مطالعه کيفی 8 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ويژه نوزادان مورد مصاحبه نيمه ساختاری با نمونه‌گيری هدفمند قرار گرفتند. مصاحبه‌ها تا رسيدن به اشباع داده‌ها ادامه يافت و سپس به روش تحليل محتوا، تحليل گرديد. يافته‌ها: تجزيه و تحليل يافته موجب ظهور 8 زيرمضمون و 2 مضمون اصلی گرديد. زيرمضامين عبارت بودند از: ضرورت وجودی رشته، نگرش مثبت، آينده مشروط بر شرايط، الزام توانمندسازی حرفه‌ای، ناآمادگی شرايط بالينی برای پذيرش رشته، عدم تناسب کوريکولوم رايج، سرخوردگی بعد از ورود و قدرت تجربه بالينی. همچنين دو مضمون اصلی ابهام نقش و موفقيت مشروط از تلفيق زيرمضامين به دست آمد. نتيجه‌گيری: به نظر می‌رسد برای شرکت‌کنندگان لزوم تغييرات زيربنايی در حيطه‌های آموزش، مديريت بالين و توانمندسازی حرفه‌ای را برای تضمين موفقيت رشته پرستاری مراقبت‌های ويژه نوزادان ضروری می‌دانند و بدون اين تغييرات آينده حرفه‌ای روشنی برای حيطه بالينی خود قايل نيستند

Understanding of neonatal intensive care nurse practitioner students of situation of their profession in Iran: A qualitative study
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: A Nurse Practitioner (NP) is has completed graduate-level education (either a Master of nursing or Doctor of Nursing Practice degree). The core philosophy of the field is individualized care that focuses on patients' conditions as well as the effects of illness on the lives of the patients and their families. NPs make prevention, wellness, and patient education priorities. In addition to health care services, NPs conduct research and are often active in patient advocacy activities. In Iran, formal and academic education of NP has recently added to nursing education curriculum of some nursing colleges. The aim of this study is exploration about understanding of NICU NP students about situation of this new discipline in Iran in comparison with what they know about their profession in the world. Methods: A qualitative study was conducted using a content analysis approach. Convenience sampling was employed to select 8 nursing master degree students of NICU studying in nursing schools of Tehran public universities, Tehran, Iran. Data were collected through semi-structured interviews, which were tape recorded and transcribed verbatim. Data were analyzed using descriptive content analysis approach according to Graneheim and Lundman method. Results: Eight subthemes and 2 themes emerged from data analyses. Subthemes include "necessity of profession", "positive attitude", "conditional success for future", "professional empowerment", "no proportional current curriculum", "frustration after enterance", "unprepared of clinical fields for profession" and "the power of clinical experience". Two themes were 'role ambiguity' and "conditioned success". Conclusion: It seems that in the opinion of participants for successful assurance of this newly profession field in Iran there is necessary to structural modifications in education and clinical management fields and without professional empowerment theris no any clear vision for their future professional career. Also the findings of this study can provide a base for further researches on this subject.

قیمت : 20,000 ريال