بررسی مقايسه ای بيماريهای قلبی و عروقی در خانمهای دارای سابقه مصرف قرص های ضد بارداری و بدون سابقه مصرف قرص در بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شيراز

مجله پژوهش پرستاري ايران

دوره 8 - شماره 28

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مطالعات نشان می‌دهد که در بسياری از زنان مصرف قرص‌های پيشگيری از بارداری عوارض جانبی را در پی دارد که اغلب اين عوارض ظرف دو تا سه ماه پس از مصرف داروکاهش يافته و از بين می‌روند. استفاده مداوم از قرص های ضدبارداری خطر ابتلا به سکته قلبی و عوارض قلبی و عروقی را افزايش می دهد، همچنين وجود هورمون استروژن در قرص سبب افزايش مختصر فشار خون می‌شود که البته در سنين پايين خطر عمده‌ای نيست اما به همين خاطر تجويز دارو از سن 35 سالگی به بعد بايد با احتياط انجام شود.لذا ضروری بنظر می رسد که عوارض قلبی و عروقی مصرف قرص های پيشگيری که در تحقيقات متعدد ذکر گرديده در جامعه ايران نيز برآورد شود. مواد و روشها اين مطالعه يک پژوهش مورد –شاهدی می باشد که در سا ل 1387-1385 انجام گرفته است. انتخاب موردها از بين خانمهای مبتلا به بيماری های قلبی و عروقی ( سکته قلبی ، آنژين صدری ناپايدار، سکته مغزی (ترومبوز عروقی عمقی) و نمونه های شاهدها از ساير بيماران بدون مشگل قلبی عروقی انتخاب گرديدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ، مصاحبه با بيمار و افراد درجه يک فاميل وی همچنين با استفاده از پرونده بيماران استخراج گرديد. يافته ها: 1 /49درصد از مبتلايان به بيماريهای قلبی و عروقی از قرص های ضد بارداری استفاده نموده اند که درمقايسه با 9/ 49 درصد مصرف کنندگان قرص در گروه کنترل ، ارتباط معنی داری بين مصرف کنندگان قرص های ضد بارداری با بروز بيماريهای قلبی و عروقی مشاهده نشده (P=0.8). بين ابتلا به فشار خون، مصرف دخانيات (سيگار و قليان)،چربی و قند خون بالا و بروز بيماريهای قلبی و عروقی ارتباط معنی دار مشاهده گرديد. (P<0.0001) . نتيجه گيری: با توجه به افزايش فاکتور های خطر در مبتلايان بيماريهای قلبی و عروقی تغيير سبک زندگی انان ضروری است .گرچه در پژوهش حاضر قرص های پيشگيری از بارداری به عنوان فاکتور خطر زا محسوب نشد ولی پيشنهاد می شود تحقيقات وسيع تر ی در اين زمينه انجام گيرد.

comparison of cardiovascular disease in women with OCP use and without OCP use
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Studies showed that many women who use oral contraceptive pill have some adverse effects but often with decrease in dosage of medication these effects disappear within two or three mounts gradually. But continuing the use of medication increases the risk of cardiovascular disease. In addition estrogens contents of OCP increase blood pressure a little. This effect isn’t a significant risk in age under 35 but this is important after 35 and should be administered cautiously .Although many researches was done about cardiovascular effects in different countries but it was an important investigate in Iran. Methods: this is a case control study that takes place in 1385-1387. Cases were 300 women with cardiovascular disease (MI, unstable angina, stroke and DVT) and the controls were a group of 300 women without cardiovascular disease with mean age of(49 ). Measures: we use questioner that contain two parts (demographic information and information about disease and use of OCP) data gathered by interview with participants and use of medical information chart. Result: 49.1% of cases and 49.9% of controls were used OCP. Analysis showed no statistical relation between the use of OCP and cardiovascular disease (p=0.8) but significant statistical relation was found between hypertension, diabetes, hyperlipidemia, and use of tobacco with cardiovascular disease (P<0.0001). Conclusion: with regard of increase of cardiovascular risk factors in these patients change in life style is essential. Although we didn’t find association between the use of OCP and cardiovascular disease but more study should be done.

قیمت : 20,000 ريال