تأثير برنامه بازآموزی صلاحيت محور طراحی شده بر عملکرد پرستاران در زمينه احياء قلبی ريوی در بخش اورژانس

مجله پژوهش پرستاري ايران

دوره 8 - شماره 30

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: با توجه به پيشرفت‌های روزافزون تکنولوژی و رشد بی‌سابقه در علوم پزشکی در زمينه احياء قلبی ريوی نياز به آموزش و بهسازی نيروی انسانی پرستاری در بخش‌های اورژانس يک ضرورت می‌باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تأثير برنامه بازآموزی صلاحيت محور طراحی شده بر عملکرد پرستاران در زمينه احياء قلبی ريوی در بخش اورژانس انجام شد. روش: اين پژوهش از نوع نيمه تجربی است، نمونه‌گيری غيرتصادفی، دارای دو گروه آزمون (15 نفر) و شاهد (15 نفر) در بيمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل چک ليست مشاهده عملکرد پرستاران در زمينه احياء قلبی ريوی می‌باشد. برنامه بازآموزی صلاحيت محور براساس اصول برنامه‌های بازآموزی و گام‌های اصلی آموزش براساس صلاحيت (C.B.T) در زمينه احياء قلبی ريوی طراحی و در گروه آزمون اجرا شد. داده‌ها در دو مرحله قبل و 4 ماه بعد در دو گروه آزمون و شاهد جمع‌آوری و توسط نرم‌افزارSPSS v.16 ، آمار توصيفی (فراوانی، ميانگين، انحراف معيار) و استنباطی (کای‌دو، من‌ويتنی و ويلکاکسون) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها: آزمون آماری کای‌دو نشان داد دو گروه از نظر متغيرهای دموگرافيک مثل سن، جنس و سابقه کار و ... يکسان هستند (P<0.05). بين ابعاد عملکرد پرستاران در زمينه احياء قلبی ريوی در گروه آزمون و شاهد بعد از مداخله، آزمون آماری من‌ويتنی اختلاف معناداری را نشان داد (P<0.05). همچنين آزمون آماری من‌ويتنی تفاوت معناداری بين کل نمرات عملکرد پرستاران در زمينه احياء قلبی ريوی در دو گروه آزمون و شاهد بعد از 4 ماه نشان داد (P<0.05). نتيجه‌گيری: نتايج پژوهش نشان داد که برگزاری برنامه بازآموزی صلاحيت محور بر عملکرد پرستاران در زمينه احياء قلبی ريوی مؤثر می‌باشد و توانسته است عملکرد پرستاران بخش اورژانس را حدود 40% ارتقاء دهد لذا پيشنهاد می‌گردد برنامه بازآموزی صلاحيت محور جهت بهسازی نيروی انسانی پرستاران در بخش‌های اورژانس به کار رود.

The effect of retraining program competency based planning on nurses practice in cardiopulmonary resuscitation in emergency department
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: According to technology progress towards and growth in medical sciences on cardio-pulmonary resuscitation, nursing human-forces training and education in emergency department seem to be necessary. Therefore, the present study was conducted on of retraining program competency based planning for nurses practice on cardio-pulmonary resuscitation in emergency department. Method: This study is semi-experimental type, sampling non-random, carried out on case (15 nurse) and control (15 nurse) groups in training hospital dependent to Golestan University of Medical Sciences. Data gathered by using of nurse practice observational Questionnaire on cardio-pulmonary resuscitation. Re-training program competency based was planning and implemented based on re-training planning principles as well as competency-based training (CBT) basic steps on cardio-pulmonary resuscitation of case group. Data were gathered from two steps including the previous step and 4-month following experiment on case and control groups separately and analyzed in SPSS16 software using descriptive statistics (Frequency, mean, standard deviation) and inferential statistics (Mann-Whitney, Chi-square, Wilcoxon). Results: Chi-square statistical test showed that no significant differences were found in terms of demographic variables such as age, sex, job experience, … between two groups (P>0.05). Mann-Whitney test was revealed that nurses performance dimensions on cardio-pulmonary resuscitation was found to be different between two groups (P<0.05). Also, Mann-Whitney test, showed significant differences between total nurses performance scores on cardio-pulmonary resuscitation between two groups following 4-months duration (P<0.05). Conclusion: Findings these study to revealed, applying re-training program competency based is effective on the nurses practice on cardio-pulmonary resuscitation and advancement about 40 percent up to the nurses practice emergency department. So it is suggested that re-training program competency based to be applied as nursing human-forces training in emergency department.

قیمت : 20,000 ريال