تأثير مشاوره قبل از هيسترکتومی برافسردگی دربيماران مراجعه‌کننده به بيمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

دوره 19 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: :هيسترکتومی دومين علت شايع جراحی دربين زنان سنين باروری است. مطالعات نشان می‌دهد که قبل از هيسترکتومی اطلاعات کافی به بيماران داده نمی‌شود وبسياری از زنان بدون مشاوره قبل از هيسترکتومی و بدون پيگيری رها می‌شوند.افسردگی يکی از شايع ترين خطرات روان‌شناختی مورد توجه پس از هيسترکتومی است.هدف اين مطالعه ارزيابی تاثير مشاوره قبل از هيسترکتومی برافسردگی است.
روش بررسی: تعداد100زن که به علل خوش خيم هيسترکتومی می شدند با دادن رضايت، در کار آزمايی بالينی حاضر شرکت کردند. شرکت‌کنندگان که از دوبيمارستان تخصصی زنان وامام خمينی بودند، به صورت تصادفی به دوگروه آزمون و شاهد تقسيم شدند. مداخله شامل 2 جلسه مشاوره حمايتی بود وافسردگی 2-1هفته قبل از عمل جراحی و2ماه بعدارزيابی گرديد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه 30 آيتمی سما(سنجش ميزان افسردگی) تعديل شده بک که در کشورايران روانسنجی شده است و پرسشنامه مشخصات فردی بود. مقايسه دو گروه مشاوره وشاهد با آزمون‌های دقيق فيشر،مجذور کای وتی تست در نرم‌افزار SPSS صورت گرفت.در کليه آزمون‌ها (p<0.05) معنادار تلقی شد.
يافته‌ها: مقايسه ميانگين نمرات افسردگی دو گروه آزمون وشاهددر مرحله قبل از مداخله اختلاف معناداری را نشان نداد.همچنين بر اساس يافته‌ها دو گروه از نظر ويژگی های فردی همگن بودند. اختلاف معناداری بين دو گروه آزمون وشاهد از نظر ميانگين نمره افسردگی بعد از مداخله مشاهده شد (p<0.001) که دال برتاثير گذار بودن مداخله است.
نتيجه‌گيری: برای کاستن آثار روانی منفی پس از هيسترکتومی ، نياز به مشاوره قبل از هيسترکتومی وجود دارد.اين پژوهش نشان داد که مشاوره در بيماران کانديد هيسترکتومی باعث پيشگيری از افسردگی در آنان می‌شود،به همين دليل مشاوره حمايتی توصيه می‌شود.

Impact of Pre-Hysterectomy Counseling on Depression among Patients Reffered toTUMS Hospitals
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Aim: Hysterectomy is the second most common major surgery among women of reproductive age. Studies have suggested that women do not usually receive adequate information regarding hysterectomy before the surgery. Depression is a common psychiatric condition diagnosed after hysterectomy. The aim of this study was to assess the impact of pre-hysterectomy counseling on depression among women.
Methods & Materials : In this clinical trial, 100 women who had undergone hysterectomy for non-malignant conditionswere selected from two hospitals (women’s’ hospital and Imam Khomeini hospital) and completed the informed consent forms. Participants were randomly divided into two intervention and control groups. In the intervention group, we implemented the supportive counseling within two sessions. Depression was assessed 1-2 weeks before the surgery and two monthsafter the surgery. Data were gathered using the 30-item SAMA questionnaire (modified BECK questionnaire in Iran)for depression and a demographic questionnaire. The two groups were assessed using the Wilcoxon rank-sum test, Mann Whitney U test and paired-t test. Data were analyzed in the SPSS-14.0. The p-value less than 0.05 was considered significant forall tests.
Results: Mann Whitney U test showed no significant difference between the control and intervention groups in the mean score of depression (p<0.001). In the intervention group, the mean score of depression was 44.46 ± 6.7 at baseline and 20.86 ± 5.9 after the intervention.
Conclusion : Pre-hysterectomy counseling should be provided for women in order to reduce negative psychological consequences.

قیمت : 20,000 ريال